Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Vyhliadky pre vysídlené osoby v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ (2022)

Inform poskytuje prehľad stratégií a iniciatív, ktoré zaviedli členské štáty EMN s cieľom zlepšiť vyhliadky vysídlených ľudí v krajinách prvého prijatia a tranzitných krajinách mimo EÚ. Taktiež identifikuje dobrú prax, ktorá by mohla byť podnetom na prijatie alebo zlepšenie podporných iniciatív.

Stiahnuť: inform (EN)

Organizácia flexibilného ubytovania v kontexte medzinárodnej ochrany (2022)

Inform poskytuje informácie o tom, ako členské a pozorovateľské krajiny EMN organizujú svoje ubytovacie kapacity v prijímacích centrách. Zameriava sa tiež na výzvy, s ktorými sa stretávajú a dobrú prax v súvislosti s reakciou na situáciu na Ukrajine.

Stiahnuť: inform (EN)

Prechod maloletých bez sprievodu do dospelosti (2022)

Inform mapuje opatrenia, štruktúry a systémy zavedené v členských štátoch s cieľom poskytnúť prechodnú podporu maloletým bez sprievodu po tom, ako dosiahnu vek dospelosti. Zaoberá sa situáciou všetkých maloletých cudzincov bez sprievodu prechádzajúcich do dospelosti. Špeciálne sa zameriava na situáciu maloletých bez sprievodu, ktorí získali povolenie na pobyt, maloletých bez sprievodu, ktorým bolo udelené rozhodnutie o návrate a maloletým bez sprievodu, o ktorých statuse ešte nebolo rozhodnuté a prebieha u nich konanie pri dosiahnutí veku 18 rokov.

Stiahnuť: inform (EN)

Prístup k službám pre ľudí s udelenou dočasnou ochranou (2022)

Inform mapuje ako členské štáty EÚ zabezpečujú prístup k sociálnym benefitom, vzdelávaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí získali dočasnú ochranu v súvislosti s aktiváciou smernice o dočasnej ochrane (2001/55/ES) v odpovedi na ruskú inváziu na Ukrajine. Analýza je založená na informáciách, ktoré poskytlo 24 členských štátov k 1. septembru 2022.

Stiahnuť: inform (EN)

Opatrenia spojené s bývaním a ubytovaním ľudí s udelenou dočasnou ochranou (2022)

Inform mapuje opatrenia, ktoré zaviedli členské štáty EÚ s cieľom zabezpečiť prístup k ubytovaniu a bývaniu pre ľudí, ktorí získali dočasnú ochranu v súvislosti s aktiváciou smernice o dočasnej ochrane (2001/55/ES) v odpovedi na ruskú inváziu na Ukrajine. Analýza je založená na informáciách, ktoré poskytlo 24 členských štátov k 1. septembru 2022.

Stiahnuť: inform (EN)

Bilaterálne readmisné dohody (2021)

Inform sa zaoberá implementáciou, monitorovaním a evaluáciou, ako aj efektívnosťou bilaterálnych readmisných dohôd podpísaných členskými štátmi EÚ. Špeciálne sa zameriava na tie readmisné dohody, ktoré boli dojednané, podpísané alebo vstúpili do platnosti v období rokov 2014-2020. Inform je so súhlasom profesora Cassarina doplnený o jeho inventár bilaterálnych dohôd v súvislosti s readmisiou. Inventár údajov obsahuje informácie o bilaterálnych readmisných dohodách, ktoré boli podpísané alebo vstúpili do platnosti v sledovanom období, vrátane bilaterálnych implementačných protokolov k readmisným dohodám EÚ.

Druhotný pohyb osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2021)

Inform sa v prvom rade zaoberá tým, ako členské štáty regulujú presun zodpovednosti za osobu s medzinárodnou ochranou z prvého štátu do druhého štátu. Pod presunom zodpovednosti sa rozumie presun zodpovednosti za vydanie cestovného dokladu pre utečencov ako je definované v článku 28 Ženevskej konvencie o utečencoch a v článku 2 Európskej dohody o presune zodpovednosti za utečencov (EATRR). Po druhé, inform skúma situáciu, kedy si osoby s udelenou medzinárodnou ochranou v prvom štáte podajú žiadosť o medzinárodnú ochranu v druhom štáte.

Stiahnuť: inform (EN)

Stimuly a motívy k dobrovoľnému návratu (2021)

Inform sa zaoberá stimulmi k návratu, ktoré existujú v členských štátoch EÚ a Nórsku a tým, do akej miery ovplyvňujú rozhodovanie jednotlivca o dobrovoľnom návrate. Skúma tiež dopad šírenia informácií na rozhodnutie k dobrovoľnému návratu a zároveň analyzuje, či stimuly k návratu mali dopad na motívy, ktoré stáli za rozhodnutím dobrovoľne sa vrátiť alebo prijať pomoc z programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie (AVRR). Inform sa zaoberá zmenami, ktoré členské štáty EÚ a Nórsko implementovali od prijatia paktu Európskej komisie o migrácii a azyle a z neho vyplývajúcej Stratégie EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie.

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN