Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Integrácia osôb s dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce (2023)

Publikované: Máj 2024

Spoločný inform EMN a OECD sa zaoberá integráciou osôb s udeleným dočasným útočiskom z Ukrajiny na trh práce. Poukazuje na rastúcu mieru zamestnanosti, priority v oblasti tvorby politík a opatrenia naprieč európskymi krajinami a členmi OECD z krajín mimo EÚ. Zároveň zdôrazňuje potrebu prijímania adresných stratégií s cieľom efektívne reagovať na výzvy.

Stiahnuť: inform (EN)

Zlúčenie rodiny osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2023)

Publikované: Apríl 2024

Inform sa venuje celkovému procesu zlúčenia rodiny, dokumentom, ktoré je potrebné predložiť a zlúčeniu rodiny s deťmi. Tiež sa zaoberá rôznymi postupmi pre maloletých, ktorí sú pred nadobudnutím plnoletosti a špecifickým prípadom nezaopatrených mladých dospelých.

Stiahnuť: inform (EN)

Digitalizácia dokladov totožnosti a povolení na pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín (2023)

Publikované: Marec 2024

Inform poskytuje komplexnú analýzu výziev a výhod pri zavádzaní plnej digitalizácie v imigračných konaniach. Analýza vychádza z príspevkov 23 členských štátov EMN a dvoch pozorovateľských krajín, a to Gruzínska a Ukrajiny.

Stiahnuť: inform (EN)

Prístup k samostatnému bývaniu v kontexte medzinárodnej ochrany (2023)

Publikované: Január 2024

Inform popisuje výzvy a poskytuje prehlaď o existujúcich podporných službách pri prístupe osôb s udelenou medzinárodnou ochranou alebo žiadateľov o azyl k samostatnému bývaniu. Inform poukazuje na rôznorodosť týchto výziev - od nedostatku dostupného bývania v súkromnom sektore až po jazykovú bariéru - a zároveň hovorí o dôležitosti Akčného plánu pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027, v ktorom sú presadzované cenovo dostupné a inkluzívne modely bývania s cieľom umožniť hladký prechod na nezávislý život.

Stiahnuť: inform (EN)

Osoby bez štátnej príslušnosti v Európskej únii, Nórsku a Gruzínsku

Aktualizovaný EMN inform o osobách bez štátnej príslušnosti skúma, ako krajiny EÚ, Nórsko a Gruzínsko určujú postavenie osoby bez štátnej príslušnosti, a  vzťah k vydávaniu povolení na pobyt, ako aj dopady na konkrétne skupiny, ako sú maloletí (bez sprievodu).

Stiahnuť: inform (EN)

Programy presídlenia, humanitárneho prijatia a sponzorstva

Inform poskytuje tvorcom politík najnovšie porovnateľné informácie o programoch presídlenia, humanitárneho prijatia a sponzorstva. Zahŕňa prehľad vývoja v členských štátoch EMN v rokoch 2016 až 2022. Tým krajinám, ktoré zavádzajú nové programy ponúka príležitosť pozrieť sa na etablované programy iných krajín.

Stiahnuť: inform (EN)

Vysídlenie a migrácia v súvislosti s prírodnými katastrofami, klimatickou zmenou a environmentálnou degradáciou

Inform EMN mapuje súčasný právny, politický a organizačný rámec, ako aj prax v členských krajinách EMN a v ďalších štátoch OECD mimo EÚ, ktorý pokrýva oblasť migrácie a vysídlenia v súvislosti s klímou. Obsahuje aj informácie o relevantných projektoch a snahách v oblasti medzinárodnej spolupráce, ako aj prehľad hlavných iniciatív implementovaných na národnej úrovni.

Stiahnuť: inform (EN)

Právo detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane (2022)

Inform poskytuje prehľad o implementácii práva detí so sprievodom byť vypočuté v konaní o medzinárodnej ochrane v členských štátoch EMN a Nórsku. Prezentuje ich výzvy, dobrú prax a skúsenosti v zabezpečení tohto práva.

Stiahnuť: inform (EN)
Strana 1 z 11

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN