Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Image

Čo je EMN?

Európsku migračnú sieť (European Migration Network - EMN) tvoria národné kontaktné body (NKB) v členských štátoch EMN (členské štáty EÚ okrem Dánska) a v pozorovateľských štátoch (Nórsko, Gruzínsko, Moldavská republika, Ukrajina, Čierna Hora, Arménsko, Srbsko), Európska komisia a poskytovateľ služieb EMN (ICF). Ich odborníci spolupracujú v oblasti výmeny aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN poskytuje tieto informácie aj verejnosti.

ŠTRUKTÚRA EMN

EMN koordinuje Európska komisia, konkrétne jej Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti (DG HOME). Každá členská krajina EÚ (okrem Dánska) si určila svoj národný kontaktný bod, ktorý plní aktivity EMN. Národným kontaktným bodom EMN sú buď štátne úrady (najčastejšie ministerstvá vnútra a spravodlivosti), výskumné inštitúcie, univerzity alebo národné úrady Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). K EMN sa môžu pripojiť ako pozorovatelia aj krajiny mimo EÚ.

 

Politicko-strategické smerovanie činnosti EMN zabezpečuje Riadiaci výbor, ktorému predsedá Európska komisia a je v ňom zastúpený jeden predstaviteľ každého členského štátu, ako aj zástupca Európskeho parlamentu. EMN vznikla na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES, ktoré bolo prijaté 14. mája 2008.

POZOROVATELIA EMN

Dlhoročným pozorovateľom EMN je Nórsko.

 

S cieľom posilniť spoluprácu EÚ s ďalšími krajinami v riadení migrácie sa v marci 2021 stali Gruzínsko a Moldavská republika pozorovateľmi EMN. Pristúpenie Gruzínska a Moldavskej republiky do EMN je v súlade s Novým paktom o migrácii a azyle zo septembra 2020, ktorý určuje rámec migračných a azylových politík v EÚ na nasledujúce päťročné obdobie.

 

V roku 2022 sa pozorovateľmi EMN stali Ukrajina, Čierna Hora a Arménsko. V marci 2023 sa pozorovateľskou krajinou stalo Srbsko

Spoznajte nás:

Európska migračná sieť | 2022
Desať rokov pôsobenia EMN | 2018
Pristúpenie Gruzínska do EMN | 2021
Pristúpenie Moldavska do EMN | 2021

Čomu sa venujeme?

Medzi hlavné aktivity EMN patrí vypracovávanie publikácií a ad hoc otázok. Organizuje tiež odborné podujatia a na špecifických migračných témach spolupracuje v rámci expertných skupín. Svojimi aktivitami prispieva aj k zvyšovaniu povedomia a vzdelávaniu o migrácii medzi verejnosťou. 

PUBLIKÁCIE EMN

EMN sa zameriava na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov o migrácii najmä zo sekundárnych zdrojov. Na základe jednotného zadania pre všetky členské štáty EÚ a Nórsko, EMN každý rok vydáva niekoľko typov publikácií s informáciami za jednotlivé členské štáty a Nórsko - štúdie, výročné správy o migrácii, informy, migračný slovník, Bulletin EMN a newslettre.

AD HOC OTÁZKY EMN

Systém ad hoc otázok EMN umožňuje rýchlu výmenu špecifických informácií o migrácii a medzinárodnej ochrane medzi členskými štátmi EÚ, Nórskom a Európskou komisiou. Z odpovedí štátov sa vypracovávajú kompilácie odpovedí, ktoré poskytujú porovnateľný prehľad o momentálnej situácii v danej téme v jednotlivých štátoch.

PODUJATIA EMN

EMN sa venuje budovaniu sietí a rozvíjaniu kontaktov na národnej a medzinárodnej úrovni. V rámci tejto agendy EMN pravidelne organizuje rôzne odborné stretnutia, národné konferencie, semináre, prezentačné stretnutia, webináre a pod. Spolupracuje so štátnymi inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, agentúrami a inými subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany.

EXPERTNÉ SKUPINY EMN

V rámci svojich aktivít pracuje EMN aj prostredníctvom expertných skupín. Slúžia najmä na výmenu informácií a dobrej praxe v danej oblasti medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom. Patrí medzi ne napríklad Expertná skupina pre návraty (Return Expert Group – REG), ktorá vznikla v roku 2014 a Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti (EMN Platform on Statelessness) založená v roku 2016.

Týmito aktivitami podporujeme Ciele udržateľného rozvoja:

 

ciele   ciel 10  ciel 17

Kto tvorí EMN na Slovensku?

Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí skupina inštitúcií, ktoré sú určené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o koordinácii činností Európskej migračnej siete.

Každá z inštitúcií Národného kontaktného bodu EMN v SR má nominovaného experta, ktorý sa v koordinácii s IOM podieľa na implementácii aktivít EMN. Politické smerovanie, kľúčové rozhodnutia a priority za Slovenskú republiku určuje Národný riadiaci výbor EMN, ktorý pozostáva z riadiacich pracovníkov inštitúcií Národného kontaktného bodu EMN v SR. Medzi tieto inštitúcie patria:

Ministerstvo vnútra SR

  • Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
  • Migračný úrad
  • Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí Kancelárie ministra vnútra
Minv

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

  • Odbor medzinárodných vzťahov
    a európskych záležitostí
Minv

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

  • Sekcia sociálnych štatistík
    a demografie
Statisticky urad SR

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Od decembra 2008 je koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Statisticky urad SR

História EMN

EMN odštartovala v roku 2003 ako pilotný projekt Európskej únie, do ktorého sa zapojilo iba niekoľko jej členských štátov. Slovensko sa na týchto pilotných a prípravných aktivitách podieľalo tiež, dokým ju EÚ v roku 2008 nezriadila ako stálu európsku sieť.

VZNIK SIETE

Prvým podnetom pre vznik EMN bol samit Európskej rady v roku 2001 v Laekene, ktorý vyzval Európsku komisiu, aby zvážila prípravu európskeho systému slúžiaceho na výmenu informácií v oblasti azylu, migrácie a krajín pôvodu. Výsledkom bol vznik EMN v roku 2003, zatiaľ len ako pilotného projektu realizovaného v rokoch 2004 až 2006.

 

Európska rada v Thessalonikách v roku 2003, ako aj Haagsky program určujúci priority EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti z novembra 2004 zdôraznili potrebu spoločnej analýzy fenoménu migrácie najmä prostredníctvom zberu, poskytovania, výmeny a efektívneho používania aktuálnych informácií. EMN mala byť jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa. Európska rada zdôraznila, že do budúcnosti preskúma možnosti založenia EMN s pevnou a stálou štruktúrou. Po úspešnom ukončení prípravnej fázy Rada EÚ svojím rozhodnutím zo 14. mája 2008 zriadila EMN ako stálu štruktúru.

HISTÓRIA EMN NA SLOVENSKU

Slovenská republika sa podieľala na niektorých pilotných a prípravných aktivitách EMN už od roku 2003. Koordinátorom EMN na Slovensku bola do decembra 2008 Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

 

V decembri 2008 funkciu koordinátora prebrala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v Slovenskej republike, a to na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Následná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete z 20. júla 2009 určila inštitúcie, ktoré sa stali členmi Národného kontaktného bodu EMN v SR.

december 2008

IOM koordinátorom EMN na Slovensku

december 2008

máj 2008

vznik EMN ako stálej siete EÚ

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN