Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Legislatíva EÚ v oblasti azylu vyžaduje od členských štátov, aby svoju azylovú legislatívu a prax harmonizovali v súlade so Spoločným európskym azylovým systémom (Common European Asylum System - CEAS). Na úrovni EÚ existujú dva harmonizované statusy medzinárodnej ochrany – status utečenca a status doplnkovej ochrany, avšak rôzne druhy ochrany existujú aj na národnej úrovni v jednotlivých členských krajinách.

Súhrnná správa poskytuje prehľad o druhoch ochrany, ktoré udeľujú členské štáty a Nórsko a nie sú upravené legislatívou EÚ. Štúdia zároveň uvádza postupy, práva a štandardy vyplývajúce z takýchto druhov udelených statusov a porovnáva ich so statusmi harmonizovanými na úrovni EÚ.

K celoeurópskej správe bol vydaný kratší Inform a Flash, ktoré stručnou formou a a pomocou infografiky predstavujú hlavné zistenia správy. Štúdiu za Slovenskú republiku nájdete spracovanú v dotazníkovej forme v anglickom a slovenskom jazyku.

Čítať ďalej...

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Migračný úrad MV SR ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025“, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2020 v Bratislave.

Čítať ďalej...

Inform EMN: Ako pristupujú členské štáty EÚ k prípadom nezvestných maloletých bez sprievodu?

Verejnosť v EÚ sa čoraz intenzívnejšie zaujíma o fenomén miznutia/nezvestných maloletých migrujúcich detí bez sprievodu. Európska migračná sieť (EMN) v novom Informe zmapovala prístupy členských štátov EÚ k prípadom zmiznutia maloletých migrantov bez sprievodu.  Aké politiky a postupy sa používajú na registráciu a sledovanie prípadov nezvestných detí a ako sa zhromažďujú údaje o nezvestných deťoch v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve? Inform EMN ponúka komplexný obraz o tom, ako k tomuto javu pristupujú členské štáty EÚ.

Čítať ďalej...

Tematické stretnutie EMN o aktualizácii Integračnej politiky SR

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Integračnej politiky so zacielením na trh práce“, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2020 v Bratislave.

Čítať ďalej...

EMN identifikovala osvedčené postupy pri návratovom a reintegračnom poradenstve

Poradenstvo je kľúčovou službou, ktorá zabezpečuje, aby migranti získali správne informácie a podporu pri návrate a reintegrácii do svojej krajiny pôvodu, ako aj o svojich zákonných možnostiach zotrvania v Európe. Balík troch Informov Európskej migračnej siete ponúka prehľad politík a postupov týkajúcich sa poradenstva v oblasti návratu a reintegrácie migrantov v členských štátoch EÚ a Nórsku. Informy boli navrhnuté a vypracované v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 29. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od októbra do decembra 2019 a je k dispozícii v anglickom jazyku. 

Staršie čísla Bulletinu EMN na centrálnej webovej stránke EMN.

20. výročie Záverov z Tampere - Smerom k európskemu konsenzu o migrácii

Publikácia From Tampere 20 to Tampere 2.0 - Towards a New European Consensus on Migration vznikla pri príležitosti dvadsiateho výročia prijatia Záverov Európskej rady z Tampere 1999, v ktorých Európska rada vyjadrila odhodlanie rozvíjať Európsku úniu ako priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Závery z Tampere načrtli zásady a usmernenia, ktoré sú stále relevantné pre súčasnú migračnú politiku EÚ. 20. výročie prijatia Záverov z Tampere bolo výbornou príležitosťou na diskusiu o budúcej migračnej agende EÚ a to aj vo vzťahu k plánovanému Novému paktu o migrácii a azyle Európskej komisie. 

Publikácia je výstupom zo série okrúhlych stolov a konzultácií, ktoré sa konali počas leta 2019 v Bruseli a z konferencie Tampere 2.0, ktorá sa uskutočnila 24. - 25. októbra 2019 v Helsinkách. Konferencia Tampere 2.0 sa konala ako sprievodné podujatie fínskeho predsedníctva Rady Európskej únie. Hlavné výstupy z konferencie sú zhrnuté tu.

Nová štúdia EMN: Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku

Viac ako polovica členských štátov EÚ sa domnieva, že prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov a start-up projektov z tretích krajín podporí ekonomický rast, inovácie a zvýši globálnu ekonomickú konkurencieschopnosť. Preto v posledných rokoch zaviedli rôzne legislatívne opatrenia, ako sú osobitné víza alebo povolenia na pobyt pre inovatívnych podnikateľov z tretích krajín.
Súhrnná správa štúdie Európskej migračnej siete Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku identifikuje faktory a predpoklady na prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov z tretích krajín, a skúma rôzne prístupy, vrátane konkrétnych schém a nástrojov. Štúdia tiež skúma úlohu miest, regiónov a podnikateľskej infraštruktúry pri získavaní zakladateľov a zamestnancov start-upov. K celoeurópskej správe bol vydaný kratší inform a flash. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

Čítať ďalej...

Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu (2018)

Nová súhrnná správa štúdie Európskej migračnej siete (EMN) poskytuje prehľad skúseností a existujúcich postupov v členských štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku, voči príjemcom medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú späť do svojej krajiny pôvodu. Štúdia tiež skúma motiváciu dotknutých jednotlivcov ako aj to, akým spôsobom  takéto prípady posudzujú štátne orgány v krajinách, ktoré im priznali postavenie utečenca.

Väčšina krajín, ktoré sa do štúdie zapojili, považuje cestovanie do krajiny pôvodu za náznak toho, že ochrana už nemusí byť potrebná. To môže viesť k preskúmaniu účelu cesty a prehodnoteniu štatútu medzinárodnej ochrany. Hlavné zistenia súhrnnej správy štúdie Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu približuje aj nové video. K celoeurópskej správe bol vydaný kratší inform a flash. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 28. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od júla do septembra 2019 a je k dispozícii v anglickom jazyku. 

Staršie čísla Bulletinu EMN na centrálnej webovej stránke EMN.

EMN zorganizovala 7. ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii: „Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie.“

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala v Bratislave v dňoch 20. – 22. augusta 2019 siedmy ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii "Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie". Na seminári vystúpilo 15 odborníkov z medzinárodných organizácií a inštitúcií, mimovládnych organizácií a akademického sektora z Rakúska, Belgicka, Dánska, Grécka, Maďarska, Talianska, Senegalu, Švajčiarska, Holandska, a Veľkej Británie. S účastníkmi seminára sa podelili o aktuálne trendy a svoje skúsenosti v oblasti vzťahu politiky a migrácie, rozhodovania ľudí migrovať, dobrej správy vecí verejných ako prístupe k migrácii a o migrácii v čoraz urbanizovanejšom svete.

Čítať ďalej...

Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2018

Správa informuje o najdôležitejších zmenách, vývoji a aktivitách v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku v roku 2018. V Slovenskej republike ide o jedinú publikáciu tohto druhu, v ktorej sa každoročne mapujú všetky oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to aj v kontexte politík a právnych predpisov EÚ. Takisto sa v nej opisuje vývoj politík v oblasti migrácie a azylu, legálnej migrácie, medzinárodnej ochrany vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupín, integrácie, občianstva a situácie osôb bez štátneho občianstva, riadenia a kontroly hraníc, vízovej praxe, neregulárnej migrácie vrátane prevádzačstva, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj návratov a readmisií. V prílohe sa uvádzajú aj vybrané štatistiky, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ. Na správu nadväzuje sumár najdôležitejších faktov.

Správa za EÚ sa dá prečítať tu a jej štatistická príloha tu. K celoeurópskej správe bol vydaný kratší inform a flash. Všetky publikácie sú spolu zverejnené tu.

Európska komisia zostavila 27. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od apríla do júna 2019 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Čítať ďalej...

Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ (2018)

   Prilákanie študentov z tretích krajín predstavuje pre EÚ alternatívu k nelegálnej migrácii a príspevok ku konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu EÚ. Aké konkrétne politiky a postupy zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov? Existujú nejaké osobitné stimuly na ich udržanie po ukončení štúdia? Aké sú hlavné výzvy? Aké dvojstranné a viacstranné dohody o spolupráci s tretími krajinami prijali členské štáty v súvislosti s medzinárodnými študentmi?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedá súhrnná správa štúdie Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ. Štúdia poskytuje stručný prehľad o trendoch, výzvach a osvedčených postupoch ako aj o národných politikách zavedených v  členských štátoch na prilákanie medzinárodných študentov  z tretích krajín.

Čítať ďalej...

 

Vplyv liberalizácie vízového režimu na cieľové krajiny (2018)

Od roku 2018 zaviedli krajiny Schengenského priestoru EÚ bezvízový režim voči piatim krajinám západného Balkánu a trom krajinám Východného partnerstva. Konkrétne ide o Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Moldavskú republiku a Ukrajinu.

Tieto krajiny sú považované za bezpečné, dobre spravované a pred uvoľnením vízového režimu museli splniť viacero kritérií v oblasti bezpečnosti hraníc, manažmentu migrácie a azylu, bezpečnosti, vonkajších vzťahov a základných práv. Štúdia EMN Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny“ poskytuje prehľad o pozitívnych a negatívnych trendoch zaznamenaných v 25 krajinách EÚ a Nórska po liberalizácii vízového režimu.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 26. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od januára do marca 2019 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Štúdia EMN: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ (2018)

Efektívna integrácia migrantov je kľúčovou výzvou pre členské štáty EÚ.  Kým miera nezamestnanosti od roku 2014 klesá, rozdiel medzi mierou nezamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín a mierou nezamestnanosti obyvateľov EÚ stále pretrváva. Štúdia „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ“ analyzuje opatrenia v oblasti zamestnávania migrantov a prináša aktuálne informácie o výzvach, ktorým čelí EÚ v oblasti implementácie politík zameraných na  integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Čítať ďalej...

 

 

 

    • štúdie EMN v roku 2018: Integračné politiky pre štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ a Nórska, Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny, Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ, Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu 
    • štúdie EMN z roku 2019: Porovnávacia štúdia o národných ochranných štatútoch v EÚ, Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v rámci EÚ, Spôsoby nadobudnutia občianstva v členských štátoch a v Nórsku, Prepojenie migrácie a hrozby pre národnú bezpečnosť