Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Mapovanie politík v oblasti duševného zdravia štátnych príslušníkov tretích krajín (2021)

Inform mapuje politiky v členských štátoch EÚ, ktoré poskytujú podporu migrantom s legálnym pobytom a zabezpečujú ich prístup k službám duševného zdravia. Zameriava sa na výzvy, ktorým migranti čelia v prístupe k týmto službám a na postupy, ktoré členské štáty zaviedli s cieľom odpovedať na nich.

Stiahnuť: inform (EN)

Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov (2021)

Inform analyzuje implementáciu smernice o študentoch a výskumníkoch, ako aj relevantné národné politiky, schémy a prax v členských štátoch EÚ. Pozerá sa na skúsenosti členských štátov EÚ pri prilákaní a udržaní zahraničných výskumníkoch, ktorí sú považovaní za talentovaných a vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí môžu prispieť k pokrytiu potrieb trhu práce. Zaoberá sa aj výzvami, ktoré v tejto oblasti priniesla pandémia COVID-19.

Stiahnuť: inform (EN)

Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ (2021)

Inform poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v oblasti zneužívania povolení na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Inform rozdeľuje zavedené procesy do dvoch hlavných fáz, a to fázy pred príchodom a fázy po príchode. Vyzdvihuje najdôležitejšie postupy zaužívané v členských krajinách EÚ v tejto oblasti a popisuje s tým súvisiace dôsledky na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ.

Stiahnuť: inform (EN)

Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii (2021)

Spoločný Inform EMN a OECD prezentuje skúsenosti členských štátov EÚ, krajín mimo EÚ a medzinárodných organizácií v oblasti uzatvárania a implementovania Partnerstiev v oblasti mobility zručností. Ide o nový koncept, ktorého cieľom je udržateľný prístup k migrácii a mobilite kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj rozvoj zručností, ktoré budú na prospech krajinám pôvodu i cieľovým krajinám. Inform popisuje skúsenosti s implementáciou Partnerstiev v oblasti mobility zručností a obdobných iniciatív v EÚ a na globálnej úrovni.

Stiahnuť: inform (EN)

Využívanie digitalizácie a umelej inteligencie v riadení migrácie v krajinách EÚ a OECD (2021)

Spoločný Inform EMN a OECD poskytuje prehľad o tom, aký majú digitálne technológie a umelá inteligencia potenciál pri riadení migrácie, získavaní občianstva, azylovej procedúre a hraničnej kontrole. Inform mapuje už existujúce alebo plánované opatrenia v tejto oblasti v členských krajinách EÚ a OECD, pričom berie do úvahy aj otázky súvisiace s dopadom na základné práva vrátane ochrany osobných údajov.

Stiahnuť: inform (EN)

Možnosti legálnej migrácie zamerané na pokrytie potrieb trhu práce (2021)

Inform sa zameriava na skúsenosti členských štátov s novými možnosťami legálnej migrácie v dvoch oblastiach: v oblasti partnerstiev s tretími krajinami a schém legálnej migrácie alebo pracovnej mobility a v oblasti komplementárnych možností pracovnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu (complementary pathways).

Stiahnuť: inform (EN)

Odlúčení a nezvestní migranti: prístupy členských štátov na predchádzanie odlúčeniu a mechanizmy na hľadanie nezvestných migrantov (2021)

Inform mapuje prístupy členských štátov ako predchádzajú odlúčeniu štátnych príslušníkov tretích krajín od svojich rodín v troch rozličných scenároch: i) keď po prvýkrát prídu do kontaktu so štátnymi orgánmi, ii) počas transferov z jedného zariadenia do druhého, iii) počas ich pobytu v členskom štáte. Inform sa taktiež zaoberá tým, ako členské štáty riešia otázku nezvestných štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane mechanizmov zdieľania informácií a hľadania nezvestných. Inform berie do úvahy iba situáciu migrantov, ktorí boli odlúčení od svojich rodín alebo sa stali nezvestnými bez vlastnej vôle. Nezaoberá sa otázkou nezvestných maloletých bez sprievodu, nakoľko tá bola predmetom iného informu.

Stiahnuť: inform (EN)

Dopad pandémie COVID-19 na realizáciu dobrovoľných a nútených návratov (2021)

Inform sa zaoberá zmenou politík a opatrení členských štátov EÚ a OECD v konaniach o návrate prijatých medzi marcom a septembrom 2020. Skúma dopady protipandemických opatrení na realizáciu návratov a vydávanie rozhodnutí o návrate. Zaoberá sa tiež zaistením a alternatívami k zaisteniu uloženými z dôvodu prevencie úteku. Popisuje zavedené zmeny pri poskytovaní poradenstva a iných služieb spojených s prípravou na návrat alebo reintegráciou v krajine pôvodu. Zameriava sa aj na prístup k vzdelaniu pre maloletých a prístup k zdravotnej starostlivosti pre migrantov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate. V závere Inform pojednáva o špecifických opatreniach, ktoré boli prijaté v súvislosti s realizovaním návratov (ako napríklad vydávanie cestovných dokladov, spolupráca s krajinami mimo EÚ a pod.).

Stiahnuť: inform (EN)

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN