Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Stimuly a motívy k dobrovoľnému návratu (2021)

Inform sa zaoberá stimulmi k návratu, ktoré existujú v členských štátoch EÚ a Nórsku a tým, do akej miery ovplyvňujú rozhodovanie jednotlivca o dobrovoľnom návrate. Skúma tiež dopad šírenia informácií na rozhodnutie k dobrovoľnému návratu a zároveň analyzuje, či stimuly k návratu mali dopad na motívy, ktoré stáli za rozhodnutím dobrovoľne sa vrátiť alebo prijať pomoc z programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie (AVRR). Inform sa zaoberá zmenami, ktoré členské štáty EÚ a Nórsko implementovali od prijatia paktu Európskej komisie o migrácii a azyle a z neho vyplývajúcej Stratégie EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie.

Stiahnuť: inform (EN)

Uplatňovanie smernice o dočasnej ochrane pre vysídlené osoby (rozsah pôsobnosti a registrácia) (2022)

Inform obsahuje informácie, ktoré sa týkajú implementácie smernice o dočasnej ochrane, ktorá bola aktivovaná v odpovedi na prílev utečencov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Poskytuje prehľad rozsahu pôsobnosti smernice o dočasnom útočisku v 26 členských štátoch EÚ, ako aj informácie o procese registrácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Stiahnuť: inform (EN)

Mapovanie politík v oblasti duševného zdravia štátnych príslušníkov tretích krajín (2021)

Inform mapuje politiky v členských štátoch EÚ, ktoré poskytujú podporu migrantom s legálnym pobytom a zabezpečujú ich prístup k službám duševného zdravia. Zameriava sa na výzvy, ktorým migranti čelia v prístupe k týmto službám a na postupy, ktoré členské štáty zaviedli s cieľom odpovedať na nich.

Stiahnuť: inform (EN)

Prilákanie a udržanie zahraničných výskumníkov (2021)

Inform analyzuje implementáciu smernice o študentoch a výskumníkoch, ako aj relevantné národné politiky, schémy a prax v členských štátoch EÚ. Pozerá sa na skúsenosti členských štátov EÚ pri prilákaní a udržaní zahraničných výskumníkoch, ktorí sú považovaní za talentovaných a vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí môžu prispieť k pokrytiu potrieb trhu práce. Zaoberá sa aj výzvami, ktoré v tejto oblasti priniesla pandémia COVID-19.

Stiahnuť: inform (EN)

Prevencia, odhaľovanie a riešenie situácií, kedy dochádza k zneužívaniu povolenia na pobyt na účel štúdia v EÚ (2021)

Inform poskytuje komparatívny prehľad postupov, skúseností a príkladov dobrej praxe v členských krajinách EÚ v oblasti zneužívania povolení na pobyt na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Inform rozdeľuje zavedené procesy do dvoch hlavných fáz, a to fázy pred príchodom a fázy po príchode. Vyzdvihuje najdôležitejšie postupy zaužívané v členských krajinách EÚ v tejto oblasti a popisuje s tým súvisiace dôsledky na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ.

Stiahnuť: inform (EN)

Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii (2021)

Spoločný Inform EMN a OECD prezentuje skúsenosti členských štátov EÚ, krajín mimo EÚ a medzinárodných organizácií v oblasti uzatvárania a implementovania Partnerstiev v oblasti mobility zručností. Ide o nový koncept, ktorého cieľom je udržateľný prístup k migrácii a mobilite kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj rozvoj zručností, ktoré budú na prospech krajinám pôvodu i cieľovým krajinám. Inform popisuje skúsenosti s implementáciou Partnerstiev v oblasti mobility zručností a obdobných iniciatív v EÚ a na globálnej úrovni.

Stiahnuť: inform (EN)

Využívanie digitalizácie a umelej inteligencie v riadení migrácie v krajinách EÚ a OECD (2021)

Spoločný Inform EMN a OECD poskytuje prehľad o tom, aký majú digitálne technológie a umelá inteligencia potenciál pri riadení migrácie, získavaní občianstva, azylovej procedúre a hraničnej kontrole. Inform mapuje už existujúce alebo plánované opatrenia v tejto oblasti v členských krajinách EÚ a OECD, pričom berie do úvahy aj otázky súvisiace s dopadom na základné práva vrátane ochrany osobných údajov.

Stiahnuť: inform (EN)

Možnosti legálnej migrácie zamerané na pokrytie potrieb trhu práce (2021)

Inform sa zameriava na skúsenosti členských štátov s novými možnosťami legálnej migrácie v dvoch oblastiach: v oblasti partnerstiev s tretími krajinami a schém legálnej migrácie alebo pracovnej mobility a v oblasti komplementárnych možností pracovnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu (complementary pathways).

Stiahnuť: inform (EN)
Strana 1 z 9

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN