Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 148

Informy EMN

Krátke informačné listy (Informy) sú zamerané na špecifickú problematiku z oblasti migrácie alebo azylu a v stručnej podobe prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje danej témy. Zostavuje ich Európska komisia na základe štúdií, správ alebo ad hoc otázok EMN. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Pohyb migrantov cez Stredomorie (2015)

Tento inform EMN sumarizuje hlavné zistenia policy briefu EMN o trendoch v žiadostiach o azyl a v pohybe migrantov z krajín mimo EÚ v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za obdobie posledných rokov do septembra 2015. Opisuje kľúčové trasy, ktoré využívajú migranti na ceste do EHP a krajín, v ktorých následne žiadajú o azyl, ako aj niektoré výsledky týchto žiadostí. Zameriava sa na krajiny EÚ, v ktorých bolo podaných najviac žiadostí o azyl, konkrétne Nemecko, Švédsko, Taliansko, Maďarsko, Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko a Belgicko. Vzhľadom na svoju geografickú polohu ako súčasť kľúčovej migračnej trasy bolo podľa potreby zaradené aj Grécko. Okrem členov EMN poskytli údaje aj Frontex a Eurostat.

Stiahnuť: inform (EN)

Poskytovanie informácií o dobrovoľných návratoch: ako osloviť neregulárnych migrantov, ktorí nie sú v kontakte s oficiálnymi inštitúciami a organizáciami (2015)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o rôznych postupoch, ktoré sa využívajú v členských štátoch EÚ a v Nórsku na zabezpečenie prístupu neregulárnych migrantov k informáciám o možnosti návratu vrátane dobrovoľného a asistovaného dobrovoľného návratu. Poukazuje na hlavné výzvy, ktorým čelia členské štáty, informuje o národných postupoch, do ktorých sú zapojené migračné a azylové úrady, iné verejné inštitúcie a iné subjekty, opisuje úlohu rôznych aktérov, poskytuje detaily o používaných nástrojoch ako aj o hodnotení efektívnosti týchto nástrojov.

Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v EÚ (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o systéme ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu v členských štátoch EÚ a v Nórsku vrátane dôvodov príchodu maloletých bez sprievodu do EÚ a Nórska, systémov prijímania, integračných opatrení, témy ich miznutia a útekov a návratov a reintegrácie do krajín pôvodu.

Prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania (2014)

Tento inform EMN obsahuje hlavné zistenia zo súhrnnej správy EMN o politikách a právnych rámcoch členských štátov EÚ, ktoré upravujú vstup a pobyt zahraničných podnikateľov, zahraničných vlastníkov podnikov a iných zahraničných podnikateľov. Tiež sa zaoberá opatreniami na zamedzenie zneužívania migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania a poukazuje na hodnotenie programov zameraných na získavanie zahraničných podnikateľov.

Prehľad: Stimuly pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov (2014)

Tento inform EMN poskytuje prehľad o 96 programoch, ktoré implementovali členské štáty EÚ a Nórsko na podporu dobrovoľných návratov a reintegrácií. Inform zahŕňa popis sponzorov, aktérov implementujúcich programy a príjemcov stimulov, charakteristiku rôznych foriem pomoci a stručné zhrnutie výziev, ktorým členské štáty čelia počas implementácie programov. Informácie v informe boli zozbierané Expertnou skupinou EMN pre návraty (REG). 

Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky (2014)

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), stručne sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií migrantov do západnej Afriky. Inform charakterizuje hlavné trendy v oblasti návratov a programy členských štátov EÚ a Nórska na podporu návratov do západnej Afriky a identifikuje výzvy a osvedčenú prax vrátane posledných dostupných štatistík.

Praktické prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu a Pakistanu (2014)

Tento inform EMN založený na informáciách, ktoré zozbierala Expertná skupina EMN pre návraty (REG), sumarizuje vplyv programov asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií nelegálnych migrantov do Afganistanu a Pakistanu. Inform taktiež identifikuje osvedčenú prax a rozsah ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom a poskytuje posledné dostupné štatistiky.

Opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácie po mori zo severnej Afriky (2014)

Tento inform EMN obsahuje informácie o nelegálnej migrácii a prevádzačstve po mori zo severnej Afriky. Sumarizuje aj opatrenia, ktoré členské štáty EÚ prijali na boj proti takémuto prevádzačstvu.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN