Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Štúdie a policy briefy EMN

Štúdie podrobne skúmajú vybrané témy z oblasti migrácie a azylu. Za Slovenskú republiku sú dostupné buď vo forme dotazníka alebo sú rozpracované do uceleného textu. Štúdie sú vypracované na základe vopred dohodnutého a schváleného zadania (špecifikácie), ktoré je rovnaké pre všetky členské štáty EÚ a Nórsko.

Organizácia migračnej a azylovej politiky - prehľad (2021)

Prehľad popisuje základnú organizáciu politík v oblasti migrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike z hľadiska inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Dokument obsahuje informácie platné k septembru 2021. Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ, Gruzínsko, Moldavsko a Nórsko.

Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy (2020)

Štúdia poskytuje prehľad o existujúcich politikách a praxi v členských štátoch EÚ a v Nórsku vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú dlhodobo v neregulárnom postavení. Štúdia sa zameriava na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate, ale návrat nebol realizovaný alebo bol odložený a na tých, ktorým nebolo vydané rozhodnutie o návrate a úrady o nich nemajú vedomosť. Štúdia sa venuje národnému legislatívnemu rámcu a politikám vo vzťahu k dlhodobým neregulárnym migrantom. Mapuje ich prístup k rôznym typom služieb a ich poskytovanie. Popisuje spôsoby ukončenia dlhodobého neoprávneného pobytu a v závere pojednáva o výzvach a budúcich opatreniach na riešenie situácie dlhodobých neregulárnych migrantov, ktoré by mohli byť uskutočnené na úrovni EÚ. Jednotlivé kapitoly reflektujú aj pandemickú situáciu. 

Presné, včasné a interoperabilné? Manažment dát v konaní o azyle (2020)

Štúdia mapuje prístupy členských krajín EÚ a Nórska pri manažovaní dát získaných v rôznych fázach azylového konania (od vyjadrenia úmyslu podať žiadosť o azyl, cez registráciu, po samotné podanie a preskúmanie žiadosti) a pokrýva situáciu a vývoj v tejto oblasti za obdobie rokov 2014-2020. Poskytuje porovnateľné informácie a príklady, ktoré sa týkajú rôznych aspektov manažovania dát, vrátane krížovej kontroly s národnými a medzinárodnými databázami, hodnotenia kvality získaných údajov a ochrany osobných údajov. Taktiež mapuje výzvy a odpovede na ne. Štúdia sa stručne zaoberá i dopadom pandémie COVID-19 na manažovanie dát v azylovom konaní. Štatistické údaje pokrývajú obdobie rokov 2014-2019.

Deti v migrácii (2020)

Správa EMN „Deti v migrácii“ mapuje pokrok, ktorý členské štáty EÚ a Nórsko uskutočnili v roku 2019 vzhľadom na implementáciu odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí. Správa pokrýva tieto oblasti ochrany: rýchla a komplexná identifikácia a ochrana, zabezpečenie adekvátneho prijatia v EÚ, zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu ku konaniam, v rámci ktorých sa určuje status a uplatňovanie procedurálnych záruk, zaistenie za účelom návratu maloletých bez sprievodu a rodín s deťmi, zabezpečenie udržateľných riešení, prechod do dospelosti, prierezové činnosti.

Udržateľná migrácia z Afriky do Európy (2020)

Briefing paper je výstupom okrúhleho stola, ktorý na tému udržateľnej migrácie z Afriky do Európy, zorganizovali Európska migračná sieť (EMN) a EMN Nórsko 9. decembra 2020. Zaoberá sa konceptom udržateľnej migrácie berúc do úvahy celkový prístup: od krajín pôvodu po cieľové krajiny. Vďaka účasti tvorcov politík, výskumníkov a odborníkov zastupujúcich rôzne odvetvia a pohľady podujatie prispelo k lepšiemu porozumeniu toho, ako navrhnúť politiky udržateľnej migrácie, ktoré sú na prospech Európe i mimoeurópskym krajinám.

Politika EÚ v oblasti pracovnej migrácie – je čas posunúť sa od prístupu zameranom na zručnosti k prístupu založenom na sektoroch ekonomiky? (2020)

Tento briefing paper je výstupom z okrúhleho stola, ktorý zorganizovala Európska migračná sieť (EMN) v spolupráci so Spoločným výskumným centrom (JRC) a Generálnym riaditeľstvom EK pre migráciu a vnútorné záležitosti (DG HOME) 5. novembra 2020. Podujatie poskytlo príležitosť na diskusiu ohľadom politiky EÚ v oblasti pracovnej migrácie a možných benefitoch i výzvach, ktoré vznikajú pri dvoch odlišných prístupoch k pracovnej migrácii, a to pri prístupe zameranom na sektory ekonomiky alebo na zručnosti.

Získavanie a ochrana sezónnych pracovníkov z tretích krajín v EÚ a v Spojenom kráľovstve (2020)

Štúdia analyzuje profil sezónnych pracovníkov a sektory, v ktorých pracujú. Venuje sa národným stratégiám a prijatým opatreniam na ich získavanie a zároveň zisťuje mieru pokrytia potrieb pracovného trhu týmito pracovníkmi. V súvislosti s pandemickou situáciou, počas ktorej bola štúdia vypracovaná, sa venuje aj vplyvu COVID-19 na zamestnávanie sezónnych pracovníkov. V poslednej kapitole pokrýva uplatňovanie ochranných aspektov a práv sezónnych pracovníkov, ktoré vychádzajú zo smernice o sezónnych pracovníkoch.

Organizácia migračnej a azylovej politiky - prehľad (2020)

Prehľad popisuje základnú organizáciu politík v oblasti migrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike z hľadiska inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Dokument obsahuje informácie platné k septembru 2020. Prehľady sú k dispozícii aj pre iné členské štáty EÚ a Nórsko.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN