Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nová štúdia o opatreniach pre dlhodobých neregulárnych migrantov

04. október 2021

Európska migračná sieť vydala štúdiu o neregulárnych migrantoch dlhodobo zotrvávajúcich v členskej krajine EÚ. Dozviete sa ako úrady na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni reagujú na ich situáciu, ku ktorým právam a verejným službám majú prístup, i aké opatrenia sú prijímané s cieľom ukončiť ich neregulárny pobyt.

Štúdia „Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy“ poskytuje prehľad o existujúcich politikách a praxi v členských štátoch EÚ a v Nórsku vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú dlhodobo v neregulárnom postavení. Štúdia sa zameriava na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate, ale návrat nebol realizovaný alebo bol odložený a tým, ktorým nebolo vydané rozhodnutie o návrate a úrady o nich nemajú vedomosť. Štúdia sa venuje národnému legislatívnemu rámcu a politikám vo vzťahu k dlhodobým neregulárnym migrantom. Mapuje ich prístup k rôznym typom služieb a ich poskytovanie. Popisuje spôsoby ukončenia dlhodobého neoprávneného pobytu a v závere pojednáva o výzvach a budúcich opatreniach na riešenie situácie dlhodobých neregulárnych migrantov, ktoré by mohli byť uskutočnené na úrovni EÚ. Jednotlivé kapitoly reflektujú aj pandemickú situáciu.

Hlavné zistenia:
• Status štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemôžu byť vrátaní kvôli zákonným alebo praktickým prekážkam sa líši v rámci i naprieč členskými štátmi a obyčajne záleží od individuálnych okolností. Dlhodobí neregulárni migranti s nejakou formou statusu alebo autorizácie pobytu majú obmedzený prístup k službám v porovnaní s regulárnymi migrantmi, najmä pokiaľ ide o sociálne dávky a možnosť zamestnať sa.

• V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí utiekli alebo úrady o nich nemajú vedomosť je ich situácia, prístup k službám a ich poskytovanie zložitejšie a ešte obmedzenejšie, nakoľko nedisponujú žiadnym písomným potvrdením, ktoré by ich oprávňovalo zdržiavať sa na území členského štátu.

• Služby určené dlhodobým neregulárnym migrantom poskytujú úrady na národnej úrovni alebo samosprávy spolu s mimovládnymi organizáciami, ktoré poskytujú doplnkové alebo samostatné služby. Mechanizmy spolupráce medzi národnými a lokálnymi úradmi fungujú väčšinou na ad-hoc báze a nezameriavajú sa špecificky len na dlhodobých neregulárnych migrantov, ale sú určené pre neregulárnych migrantov vo všeobecnosti.

• Na ukončenie neregulárneho postavenia uprednostňujú členské štáty (dobrovoľný) návrat. Regularizáciu pobytu využívajú v týchto prípadoch len minimálne. Štúdia identifikovala ako dobrú prax poradenstvo podporujúce návrat. Migranti sú odrádzaní od nelegálneho pobytu najmä obmedzením určitých práv, pričom je zachované ľudské zaobchádzanie s každým človekom.

• Pandémia COVID-19 a potreba prístupu k zdravotnej starostlivosti ešte viac poukázala na situáciu migrantov, ktorí nemôžu byť vrátení, alebo ktorí nie sú známi úradom a na ich obmedzený prístup k službám. Kvôli uzavretým hraniciam viedol v určitých prípadoch nedostatok pracovnej sily v dôležitých odvetviach k regularizácii pobytu pracovníkov s potrebnými zručnosťami.

Štúdia sa zaoberá situáciou v 25 členských štátoch EÚ a Nórsku v období od roku 2015 do októbra 2020. 

K celoeurópskej štúdii bol vydaný kratší Inform a Flash, ktoré stručnou formou a pomocou infografiky predstavujú hlavné zistenia štúdie. Štúdiu za Slovenskú republiku nájdete spracovanú v dotazníkovej forme v anglickom a slovenskom jazyku.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN