Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN zorganizovala v prvom polroku 2017 štyri pracovné stretnutia s členmi NKB EMN

01. august 2017

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala v priebehu prvého polroku 2017 niekoľko pracovných tematických stretnutí so zástupcami štátnych inštitúcii SR na rôzne témy.

Prvé tematické stretnutie EMN  sa konalo 6. apríla 2017 v Bratislave a bolo organizované v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR). Stretnutia sa zúčastnili pracovníci MPSVR SR, ÚPSVaR a úradov práce, soc. vecí a rodiny.  Cieľom pracovného stretnutia bola výmena informácií a aplikácia príslušných ustanovení  zákonov a interných predpisov v oblasti zamestnávania cudzincov, ako aj diskusia o aktuálnych otázkach z aplikačnej praxe, ktoré súvisia s pracovnou migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín.

Dňa 4. mája 2017 sa v Bratislave uskutočnilo tematické stretnutie organizované v spolupráci so zástupcami Migračného úradu MV SR v rámci aktivít Európskej migračnej siete na tému „Kultúrne odlišnosti a podobnosti“. Stretnutia sa zúčastnili okrem pracovníkov migračného úradu, aj zástupcovia mimovládnych organizácií, Štátneho pedagogického ústavu, UNHCR, IOM, ako aj samotní cudzinci. Cieľom stretnutia v rámci pripravovanej príručky migračného úradu o živote v Slovenskej republike pre žiadateľov o azyl bola výmena informácií a skúseností zo života na Slovensku a diskusia o spoločensko-kultúrnych špecifikách s osobami, ktoré už prešli azylovou procedúrou.

Tematické stretnutie organizované v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície PPZ sa uskutočnilo 24. a 25. mája  2017 v Liptovskom Mikuláši. Cieľom stretnutia bola výmena informácií najmä vo vzťahu k dopadom relevantných legislatívnych zmien, ktoré prebehli v roku 2017 v oblasti legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a diskusia o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe súvisiacich  s pobytovou agendou, vízovým režimom a  spoluprácou s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) na úseku pracovnej agendy ZÚ SR. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ÚHCP PPZ, MZVaEZ SR, ÚPSVaR, ako aj inšpektorátov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN