Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia, Dublin, 27. novembra 2015

06. január 2016

Národný kontaktný bod pre Írsko v spolupráci s írskym Ministerstvom pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu zorganizoval 27. novembra 2015 v Dubline národnú konferenciu EMN s názvom Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia (Making labour migration work: Identifying labour shortages and attracting migrant workers as part of the solution). Konferencia sa venovala porovnávaniu súčasných prístupov a formulácii možných nových prístupov vo vzťahu k určovaniu nedostatkových profesií na trhu práce v EÚ.

 V prvom paneli vystúpil Jean-Christophe Dumont z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý poukázal na neaktuálnosť  štandardnej schémy fungovania pracovnej migrácie založenej na ponuke a dopyte, rozdeleniu na nízko a vysokokvalifikované pracovné pozície a dočasné a trvalé zamestnávanie pracovníkov. Súčasná situácia, v ktorej sa obsadzovanie pracovných pozícií často vykonáva prostredníctvom konkrétnej pracovnej ponuky, si vyžaduje flexibilnejší a širší prístup. Medzi posledné trendy patrí migrácia v rámci členského štátu a nie medzi štátmi, nárast počtu pracovných migrantov s terciárnym vzdelaním, ako aj väčší dopyt niektorých členských štátov po pracovnej sile, ktorá nie je vysokokvalifikovaná. Pre efektívnejšie riadenie pracovnej migrácie je potrebná schopnosť prispôsobiť sa situácii, či disponovať nástrojmi na zosúladenie vzťahov v oblasti trhu práce ako napríklad štát verzus zamestnávateľ, či zamestnávateľ verzus zamestnanec.

Následné prezentácie porovnali prístupy pri identifikácii nedostatkových profesií v Spojenom kráľovstve a v Írsku. Jennifer C. Smith z Warwickej univerzity predstavila prácu Migračnej poradnej rady (MAC – Migration Advisory Committee), ktorá sa ako nezávislý poradný orgán britskej vlády venuje skúmaniu trhu práce. MAC vypracováva zoznam nedostatkových pracovných pozícií, prostredníctvom ktorého môže štátny príslušník tretej krajiny získať zamestnanie. Druhou možnosťou je vnútropodnikový transfer. Keďže vo Veľkej Británii existuje bodový imigračný systém, na získanie povolenia na vstup na trh práce je potrebné splniť podmienku limitu stanovenej minimálnej mzdy (tzv. Tier 2 Salary Threshold) a uznania profesijnej kvalifikácie, ktorá je zahrnutá v zozname nedostatkových pracovných profesií. Jasmina Behan zo SOLAS, írskej štátnej agentúry, ktorá sa venuje podpore uchádzačov o zamestnanie opísala Národnú databázu zručností. Prostredníctvom tejto databázy sa vykonáva analýza ponuky a dopytu pracovného trhu, pričom zohľadňuje aj presuny pracovníkov, požadované odborné vzdelanie a prípadnú rekvalifikáciu. Informácie sa využívajú nielen pri poradenstve pre vládu, ktorá ich využíva pri riadení migrácie, ale aj pri tvorbe politík v iných oblastiach ako napr. v školstve.

Druhý panel bol zameraný na globálne získavanie pracovných migrantov. Fiona Flood z Ministerstva pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu hovorila o aktuálnej ekonomickej situácii v Írsku. V oblasti pracovnej migrácie čelí Írsko rôznym výzvam ako napríklad neustále sa meniacim migračným trendom, problémom s konkurencieschopnosťou, či úniku mozgov. Mark Redmond z americkej obchodnej komory v Írsku sa vo svojej prezentácii zameral na americko-írske vzťahy v oblasti podnikania a predstavil iniciatívu americkej obchodnej komory a agentúry IDA Írsko (IDA Ireland) s názvom Svet talentu v Írsku (World of Talent in Ireland), ktorá bola predstavená v roku 2015 a jej cieľom je poukázať na kariérne možnosti a získavanie nových talentov do Írska. Na záver panelu poskytol Iván Martín z Inštitútu pre migračnú politiku (Migration Policy Institute) štatistický prehľad, ktorý dokazuje, že v medzinárodnej súťaži o talenty Európa prehráva a to najmä čo sa týka úrovne zručností a špecializácie migrantov. Európa sa pre pracovných migrantov stáva menej atraktívnou ako Spojené štáty, Austrália, Kanada, či krajiny Perzského zálivu. Martín poukázal na odliv mozgov z Európy napríklad z dôvodu nízkeho príjmu alebo nedostatočného zabezpečenia slobody pohybu. Najdôležitejším európskym nástrojom na získavanie talentov je Modrá karta EÚ, pričom revízia smernice, ktorá Modré karty EÚ zaviedla, bola označená za prvý krok k novej politike EÚ v oblasti legálnej migrácie. Predstavenie nového balíčka pre legálnu migráciu predpokladá Európska komisia v marci 2016. Za najväčšie nedostatky súčasného nástroja modrej karty možno označiť podmienku výšky stanovenej mzdy, ktorá sa rovná 1,5 násobku aktuálnej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve krajiny a obmedzené práva pre rodinných príslušníkov.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN