Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Konferencia Migrácia a rozvoj (Migration and Development) v Osle, 18. - 19. júna 2012

12. september 2012

Dňa 18. júna 2012 sa zástupcovia Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zúčastnili konferencie nórskeho NKB EMN pod názvom Migrácia a rozvoj, ktorá sa konala v Osle.

Konferenciu otvoril Pal K. Lonseth, štátny tajomník nórskeho Ministerstva spravodlivosti a verejnej bezpečnosti. Zdôraznil, že pre mnohé rozvojové krajiny migranti predstavujú dôležitých prispievateľov do národnej ekonomiky a že okružná migrácia môže naplniť dopyt rozvinutých krajín po pracovnej sile. Taktiež považuje za dôležité vytvoriť priestor pre spoluprácu medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Poukázal sa správu Svetovej komisie pre medzinárodnú migráciu (Global Commission on International Migration, GCIM) z roku 2005, ktorá viedla založeniu Svetového fóra o migrácii a rozvoji (Global Forum on Migration and Development, GFMD).

Ďalšími prednášajúcimi boli Juris Doctor Vigdis Vevstad, ktorý ako zástupca nórskej EMN spravil úvod do témy konferencie, a Dr. Nicola Piper z Univerzity vo Freiburgu, ktorá mala prezentáciu na tému Všeobecný prístup: globálne, regionálne a národné výzvy a riešenia (A Comprehensive Approach: Global, Regional and National Challenges and Solutions). Následne Imelda Nicolas, tajomníčka a predsedníčka Komisie pre filipínsky ľud v zahraničí, prednášala na tému Od hlavnej zdrojovej krajiny: novinky v štruktúre a programoch migračného manažmentu Filipín (From a Major Source Country: Updates on the Philippines' Migration Management Structure and Programs). Poukázala na fakt, že Filipíny sú po Číne a Indii treťou najväčšou zdrojovou krajinou migrácie na svete (čísla z roku 2010 ukazujú, že približne 9,45 miliónov Filipíncov žije v zahraničí).

Jorgen Carling, riaditeľ výskumu a výskumný profesor nórskeho Inštitútu mierového výskumu Oslo (Peace Research Institute Oslo, PRIO), prezentoval problematiku Remitancie medzi integráciou, transnacionalizmom a rozvojom. Sústredil sa na na to, prečo sú remitancie zaujímavé a k akým výsledkom výskum PRIO dospel. Carling v súčasnosti vedie výskumný projekt zameraný na remitancie migrantov v Nórsku, pričom má dve cieľové skupiny migrantov - somálsku a pakistanskú.

Nasledovala prednáška Malin Frankenhaeuser, ktorá na konferencii zastupovala Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD). Venovala sa súčasným trendom vo svetle Dialógu OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji (UN High-level Dialogue on International Migration and Development). Ďalším prednášajúcim bol Geza Strammer z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid, ktorý si pripravil prezentáciu na tému Migrácia a rozvoj z perspektívy EÚ (An EU Perspective on Migration and Development). Zdôraznil v nej, že kľúčovou prioritou pre EÚ je maximalizovať pozitívny vplyv migrácie na spoločenský a ekonomický rozvoj partnerských krajín. To odznelo napríklad aj v Oznámení Európskej komisie z októbra 2011 pod názvom Globálny prístup k migrácii a mobilite (Communication from the Commission: Global Approach to Migration and Mobility).

Jean-Pierre Cassarino z Inštitútu Európskej univerzity ako ďalší prednášajúci hovoril o poučeniach pri prepájaní spolupráce v oblasti readmisií s rozvojovou pomocou (Linking Cooperation on Readmission with Development Aid: Lessons Learnt). Na úvod položil dve otázky: ako je možné prepojiť niečo pozitívne - rozvoj - s readmisiami a či môžu migranti prispievať k rozvoju po ich navrátení do krajiny pôvodu.

Konferenciu uzavrela prednáška Trygve G. Nordby zo Scanteam-u, ktorý účastníkom konferencie predstavil problematiku migrácie a rozvoja (Migration and Development – The Road Ahead?). V rámci diskusie na túto tému sú podľa neho dôležité otázky či väčší alebo menší rozvoj vedie menšej alebo väčšej migrácii a či migrácia pôsobí rozvoj v domácej krajine.

Deň po konferencii sa uskutočnilo klastrové stretnutie zamerané taktiež na nexus migrácie a rozvoja. Jorgen Carling identifikoval nasledujúce tematické problémy, ktoré vyvstali počas konferencie:

  • potreba a mechanizmy pre konzultáciu, spoluprácu a koordináciu politík medzi zodpovednými za reguláciu migrácie a podporu rozvoja
  • ako zefektívniť rôzne formy medzinárodnej migrácie a vytvoriť pozitívne elementy v rámci podpory rozvoja krajiny
  • ako navrhnúť a implementovať politiky pre reguláciu migrácie, aby sa zároveň zaistila podpora rozvojových cieľov alebo aby sa aspoň nezanedbávali
  • či a ako vybaviť tých, ktorí sa vracajú do krajiny pôvodu dobrovoľne alebo nútene s kapacitami alebo finančnými prostriedkami, ktoré napomôžu ich reintegrácii a životu v ich komunite a podporia v nej rozvoj.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN