Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nová štúdia EMN poskytuje prehľad o integrácii žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trh práce

03. november 2023

Štúdia skúma prístup na trh práce žiadateľov o medzinárodnú ochranu v období od roku 2017 do 2022 a ponúka aktuálnu a komplexnú analýzu legislatívy, politík a postupov v členských krajinách Európskej migračnej siete (EMN) týkajúcich sa integrácie žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trh práce vrátane zapojenia sa kľúčových aktérov. Štúdia tiež ilustruje výzvy v tejto oblasti a ponúka širokú škálu osvedčených postupov.

Výskum preukázal, že integrácia na trh práce je jedným z najdôležitejších aspektov inklúzie migrantov a ich úspešného zapojenia sa do spoločnosti. Pre mnohých migrantov zapojenie sa do nového života obnáša najmä získanie vhodnej práce, ktorá nielen pomáha dosiahnuť ich ekonomickú sebestačnosť, ale má aj významný vplyv na ich zdravie a celkovú pohodu.

V Európskej únii (EÚ) sa integráciou a inklúziou štátnych príslušníkov tretích krajín zaoberá akčný plán EÚ pre integráciu a inklúziu na roky 2021 – 2027, v ktorom sa uvádza, že "práca EÚ v oblasti integrácie a inklúzie sa opiera o spoločný súbor zásad a hodnôt, ktorými by sa mala riadiť aj práca členských štátov pri navrhovaní, vykonávaní alebo preskúmavaní ich stratégií integrácie." Dôležitosť integrácie na pracovný trh je úzko prepojená s rastúcim nedostatkom pracovných síl a zručností v členských štátoch.

V období rokov 2017 až 2022 bolo v členských štátoch EÚ celkovo 3 161 600 žiadateľov o medzinárodnú ochranu, z ktorých 89 % tvorili prvožiadatelia. Čakacia doba, kým žiadatelia o medzinárodnú ochranu môžu vstúpiť na trh práce, zostáva hlavným predmetom diskusií naprieč členskými krajinami EMN. Diskusie prebiehajú okolo skrátenia lehoty, aby sa uľahčil rýchlejší prístup, alebo predĺženia lehoty s cieľom zabrániť preťaženiu azylového systému. Väčšina členských krajín EMN má zavedené čakacie lehoty šesť mesiacov alebo menej, pričom deväťmesačnú čakaciu lehotu stanovenú v smernici o podmienkach prijímania (2013/33/EÚ) uplatňujú len tri krajiny.

Štúdia poskytuje hĺbkový prehľad politík členských krajín EMN v oblasti integrácie na trh práce a akým spôsobom sú tieto politiky prepojené so žiadosťami o medzinárodnú ochranu. Taktiež sa zaoberá aj zmenami týchto politík v priebehu času a riadiacich štruktúr podporujúcich integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce.

Členské krajiny EMN zaviedli celkovo 28 osvedčených postupov pre integráciu žiadateľov o medzinárodnú ochranu na trh práce. Dvadsať z týchto opatrení je určených výslovne pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu, zatiaľ čo zvyšných osem je prístupných všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín.

Tieto opatrenia sú kategorizované podľa tematických oblastí, pričom sa analyzuje, či sú primárne zamerané na žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo či sú prístupné prostredníctvom všeobecných programov pre migrantov alebo uchádzačov o zamestnanie. Pre každú tematickú oblasť štúdia poskytuje príklady osvedčených postupov, ktoré navrhli národní experti, ako sú tvorcovia politík, poskytovatelia služieb, organizácie občianskej spoločnosti, organizácie migrantov, alebo sú čerpané z príslušných štúdií a hodnotení.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN