Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Súhrnný inform - Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD

14. máj 2021

Pandémia COVID-19 mala v roku 2020 významný dopad aj na oblasť migrácie. Najviac citeľné to bolo pri zatváraní hraníc, cestovných obmedzeniach a zavádzaní zdravotných opatrení. EMN spolu s OECD priebežne od júla 2020 publikovali sériu informov, ktoré mapovali dopady pandémie na rôzne oblasti migrácie. Túto sériu zakončuje súhrnný inform Dopad COVID-19 na migráciu v krajinách EÚ a OECD vydaný na konci apríla 2021.

Súhrnný inform EMN a OECD je aktualizáciou série predchádzajúcich piatich informov. Dopĺňa chýbajúce informácie k 31. decembru 2020, ako aj sumarizuje a analyzuje hlavné zistenia predošlých vydaní. Rovnako identifikuje dôležité výzvy a ponaučenia, ktoré zo zavedených opatrení a danej pandemickej situácie vyplynuli. Inform pokrýva nasledujúce oblasti migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín: povolenia na pobyt, podmienky vstupu, nezamestnanosť a potreby trhu práce (kapitola 1), medzinárodná ochrana (kapitola 2), zahraniční študenti (kapitola 3), dobrovoľné a nútené návraty (kapitola 4). Záverečná kapitola pomenováva dôležité zmeny a inovácie v oblasti migrácie, na ktoré sa pravdepodobne bude potrebné sústrediť v nasledujúcich rokoch.

Hlavné zistenia:
• Pandémia mala vplyv na podmienky vstupu a vydávanie povolení na pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín členskými štátmi EÚ. Obmedzené bolo poskytovanie služieb cudzincom osobnou formou, a preto bolo realizované najmä prostredníctvom poštovej alebo elektronickej komunikácie, ako aj vďaka online systémom.
• Štáty zaviedli automatické predlžovanie platnosti povolení na pobyt, aby sa pobyt tých migrantov, ktorí sa už nachádzali na území daného štátu nestal neoprávneným.
• S cieľom pokryť potreby trhu práce pokračovalo prijímanie pracovníkov v dôležitých sektoroch - najmä v zdravotníctve, poľnohospodárstve a v doprave.
• Nové nástroje a procesy zavedené ako bezprostredná odpoveď na pandémiu v rámci azylového konania sa stali jeho novou súčasťou.
• Napriek tomu, že fyzická prítomnosť na vyučovaní v mnohých členských štátoch nebola možná, zahraniční študenti, ktorí prišli na územie členského štátu pred pandémiou, ale následne sa vrátili domov, mohli často pokračovať v štúdiu online zo zahraničia. Niektoré členské štáty EÚ zaznamenali výrazný pokles počtu zahraničných študentov v roku 2020 v porovnaní s predošlými rokmi.
• Cestovné obmedzenia mali dopad na počet rozhodnutí o návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj na ich realizáciu. Návratové poradenstvo a služby spojené s odchodom boli presunuté do online priestoru. Rovnako aj služby súvisiace s programami dobrovoľných návratov a reintegrácie prebiehali v online formáte.

Súhrnný inform vypracovali EMN a OECD v spolupráci s EASO (Európsky podporný úrad pre azyl) a Frontex (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž). K informu bol vydaný kratší Flash.

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN