Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Nová správa EMN o deťoch v migrácii

19. marec 2021

Správa EMN „Deti v migrácii“ mapuje pokrok, ktorý členské štáty EÚ a Nórsko uskutočnili v roku 2019 vzhľadom na implementáciu odporúčaní vyplývajúcich z Oznámenia Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí.

Správa pokrýva tieto oblasti ochrany: rýchla a komplexná identifikácia a ochrana, zabezpečenie adekvátneho prijatia v EÚ, zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu ku konaniam, v rámci ktorých sa určuje status a uplatňovanie procedurálnych záruk, zaistenie za účelom návratu maloletých bez sprievodu a rodín s deťmi, zabezpečenie udržateľných riešení, prechod do dospelosti, prierezové činnosti.

Hlavné zistenia správy EMN uvádzajú, že väčšina členských krajín zabezpečuje prítomnosť primerane vyškolených úradníkov počas procesu identifikácie a registrácie maloletých a poskytuje špeciálne školenia hraničným úradníkom a polícii. Rodiny s deťmi, ktoré sú žiadateľmi o azyl sú zvyčajne ubytované v prijímacích zariadeniach pre žiadateľov o azyl, zatiaľ čo maloletí bez sprievodu sú zvyčajne ubytovaní v špeciálnych prijímacích centrách. Väčšina členských štátov zabezpečuje poručníka alebo zákonného zástupcu maloletým bez sprievodu, ktorí boli zaregistrovaní v rámci azylového systému a polovica z nich poskytuje takúto podporu aj pre maloletých bez sprievodu, ktorí boli zaregistrovaní v rámci iných migračných konaní.

Pokiaľ ide o integráciu, členské štáty vo všeobecnosti nemajú špecifické politiky alebo stratégie na integráciu maloletých migrantov. Avšak v niektorých členských štátoch sú implementované národné programy na podporu integrácie migrujúcich detí a v roku 2019 bol v tomto ohľade zaznamenaný určitý pokrok.

Podľa správy je zaistenie maloletých bez sprievodu a maloletých s rodinami legálne dovolené v niekoľkých členských štátoch, avšak uskutočňuje sa iba ako posledná možnosť a s prísnymi zárukami ochrany maloletých.

Keď maloletí bez sprievodu dovŕšia vek dospelosti, vo všeobecnosti sa od nich požaduje, aby opustili systém ochrany pre deti (napr. zariadenie starostlivosti o deti alebo systém poručníctva). Niektoré členské štáty však umožňujú tým, ktorí dovŕšili 18 rokov, aby zostali v danom zariadení do konca školského roku alebo v niektorých prípadoch do ukončenia odborného alebo vyššieho vzdelania. Dĺžka trvania a druh podpory sa medzi členskými štátmi líši. Najčastejšie im je poskytovaná pomoc pri hľadaní ubytovania, podpora pri vzdelávaní, psychologická alebo finančná podpora.

Informácie poskytnuté členskými štátmi sa týkajú najmä politík, legislatívy, ako i zaužívanej praxe. Dodatočné informácie poskytnuté mimovládnymi organizáciami pomáhajú ilustrovať niektoré výzvy. Správa pojednáva iba o kategóriách maloletých, ktoré sú vymedzené v oznámení EK z roku 2017, konkrétne o: maloletých so sprievodom/deťoch s rodinami, odlúčených deťoch, maloletých bez sprievodu v azylovom konaní, maloletých bez sprievodu, ktorí sú v iných migračných konaniach alebo tých, ktorí sa nachádzajú mimo azylového alebo migračného ochranného systému.

K správe bol vydaný kratší Inform a Flash.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN