Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN zorganizovala 7. ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii: „Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie“

29. október 2019

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala v Bratislave v dňoch 20. – 22. augusta 2019 siedmy ročník Vzdelávacieho seminára o migrácii "Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie". Na seminári vystúpilo 15 odborníkov z medzinárodných organizácií a inštitúcií, mimovládnych organizácií a akademického sektora z Rakúska, Belgicka, Dánska, Grécka, Maďarska, Talianska, Senegalu, Švajčiarska, Holandska, a Veľkej Británie. S účastníkmi seminára sa podelili o aktuálne trendy a svoje skúsenosti v oblasti vzťahu politiky a migrácie, rozhodovania ľudí migrovať, dobrej správy vecí verejných ako prístupe k migrácii a o migrácii v čoraz urbanizovanejšom svete. 

Medzi viac ako 70 účastníkmi boli zástupcovia štátnej a verejnej správy, štátnych implementačných orgánov, medzivládnych organizácií, neziskového sektora, think-tankov, akademickej obce ako aj nezávislých expertov. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia národných kontaktných bodov EMN z iných členských štátov EÚ a Nórska.

Počas seminára mali účastníci príležitosť zažiť životné príbehy utečencov prostredníctvom 360° virtuálnej reality (https://www.jungeroemer.net/escape_velocity/), kedy sa mohli vcítiť do ich vnímania a situácie. Mohli napríklad zažiť príbeh Emrana (19), ktorý prišiel z Afganistanu do Rakúska v októbri 2015, pretože tam nevybuchujú žiadne bomby, alebo malej Baharak (8), ktorá utiekla z Iránu so svojimi rodičmi a ktorá nemá inú možnosť ako tlmočiť svojim rodičom aj v rôznych neľahkých situáciách. Andreas Fraunberger z produkčnej spoločnosti zodpovedal na otázky účastníkov seminára počas prvého seminárneho dňa. Projekt bol financovaný hospodárskou agentúrou mesta Viedeň. Zariadenie virtuálnej reality láskavo zapožičalo UNHCR Rakúsko.

Program zahŕňal aj dve večerné sprievodné podujatia pre verejnosť. Prvým bolo premietanie dokumentárneho filmu „Dobrý poštár“ (The Good Postman) o voľbe starostu v takmer vyľudnenej bulharskej obci pri hranici s Tureckom. Druhým podujatím bola hra Divadla Nová scéna „DOMOV (kde je ten tvoj?)“, po ktorej nasledovala diskusia s odborníkmi o tom, ako hovoriť o migrácii pravdivo a vyvážene.

Nižšie nájdete zhrnutie jednotlivých prednášok, ktoré zazneli na seminári.

Prezentácie, podcasty a ďalšie materiály nájdete na https://www.emnconference.sk/lecturers-and-outputs.html.

Prvý deň seminára

Seminár otvorila Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM v SR a predstavila aktivity Európskej migračnej siete. V príhovore upozorňuje na citeľný nárast prejavov extrémizmu, nenávisti a šírenia neoverených alebo nepravdivých informácií o migrácii alebo utečencoch. V súvislosti so Vzdelávacím seminárom je presvedčená, že pravidelná komunikácia ľudí z praxe s verejnosťou, ktorá je založená na faktoch a odbornosti, prispieva k eliminácii nenávistných prejavov a šírenia nepravdivých informácií.

Ako ďalší vystúpil Ola Henrikson, regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre Európsky hospodársky priestor, EÚ a NATO  so sídlom v Bruseli, v Belgicku. Vo svojej prednáške vyzdvihuje kľúčové fakty a čísla o globálnych migračných trendoch a zaoberal sa (budúcou) migračnou situáciou v Európe. Zdôrazňuje dôvody, pre ktoré väčšina migrantov prekračuje hranice a ako prispievajú do svetového hospodárstva. V prednáške hovorí o výzvach, ktorým v súčasnosti voľný pohyb osôb v Európe čelí, a opisuje hlavné cesty nelegálnej migrácie do EÚ. Sumarizuje vnútorné a vonkajšie opatrenia EÚ v oblasti migrácie od roku 2011 a uvádza aj príklady aktivít IOM Európskej únii.

Giuseppe De Giorgi, admirál a bývalý náčelník štábu talianskeho námorníctva v prednáške objasnil súčasnú situáciu v Stredozemnom mori z hľadiska medzinárodného práva. Giuseppe de Giorgi vysvetľuje základné princípy a prvky námorného práva: povinnosť zachraňovať na mori osoby v núdzi, poskytnúť povinnosť dôstojne zaobchádzať so zachránenými ako aj povinnosť dopraviť ich na bezpečné miesto. Zameriava sa tiež na vzťah medzi suverenitou štátu a usmerneniami o pátracích a záchranných operáciách (SAR), ako aj na úlohu mimovládnych organizácií v SAR. Ukazuje, ako sa menila interpretácia práva vzhľadom na náladu v spoločnosti v súvislosti so situáciou v Stredozemnom mori na prípade talianskej pátracej a záchrannej operácie Mare Nostrum.

Nicolas Rollason, spolumajiteľ právnickej firmy Kingsley Napley a vedúci jej oddelenia imigrácie vo Veľkej Británii v prednáške poukazuje na to, ako sa postoje k imigrácii premietajú do úspechu populistických strán. Nicolas Rollason poskytuje stručnú definíciu populizmu, štrukturálne dôvody jeho vzniku a vzostupu, najmä pokiaľ ide o extrémne pravicový a protiimigračný populizmus. Približuje dôvody, pre ktoré je populizmus hrozbou pre liberálnu demokraciu a či sú postoje k migrácii vo Veľkej Británii a Európe premenlivé. Nakoniec navrhuje možné reakcie a východiská z extrémne pravicového a protiimigračného populizmu, ktorý je na úrovni EÚ aj v jednotlivých členských štátoch EÚ relatívne úspešný.

Boldizsár Nagy, pridružený profesor na Stredoeurópskej univerzite, sa vo svojej prednáške zameriava na národnosť ako na hlavnú príčinu zraniteľnosti migrantov ako aj na koncept hranice, ktorý svojou podstatou zahŕňa pojmy ako sú vstup a odchod. Boldizsár Nagy ďalej diskutuje o práve voľne sa pohybovať a usadiť sa ako o koncepčnom (a historickom) riešení v súvislosti s prijatím žiadateľov o azyl a utečencov. Potom sa v závislosti od ich kategorizácie dostáva k matici práv štyroch hlavných kategórií migrantov (regulárnych migrantov, žiadateľov o azyl, utečencov, osôb bez práva vstupu/pobytu). Pozornosť tiež venuje vybraným zraniteľným stránkam týchto migrantov, ako aj zraniteľnostiam pomáhajúcich mimovládnych organizácií.

Prednáška Richarda Danzigera, riaditeľa Regionálneho úradu IOM pre západnú a strednú Afriku v Senegale, je o jednom z hlavných, nedostatočne preskúmaných faktorov, ktoré spôsobujú, že sa ľudia rozhodnú odísť zo svojich krajín - zlá správa vecí verejných vrátane korupcie. Richard Danziger ilustruje existujúci výskum v tejto oblasti na príkladoch z reálneho života, najmä z krajín západnej Afriky, kde sa mladí ľudia sťažujú na zhoršujúcu sa kvalitu systému vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, nižšie investície v sektore vytvárania pracovných miest alebo na prekážky v zamestnávaní sa ako sú nepotizmus, preferovaná etnická príslušnosť alebo zdroje na zaplatenie úplatku. Diskutuje o úlohe slobodných a spravodlivých volieb a rozsahu, v akom demokraticky zvolené vlády reagujú na potreby ľudí. V tejto súvislosti poukazuje aj na úlohu donorských krajín.

Melissa Siegel, profesorka migračných štúdií na Maastrichtskej univerzity v Holandsku, predstavila jedenásť kľúčových väzieb medzi migráciou a korupciou a diskutovala o tom, či korupcia napomáha neregulárnej migrácii, umožňuje ochranu utečencov, podporuje túžbu migrovať, má negatívny vplyv na rozvojový aspekt migrácie, odrádza od návratovej migrácie alebo podporuje nadnárodné väzby elít. Hovorí tiež o tom, či je korupcia udržiavaná migráciou, či sociálne remitencie znižujú korupciu, či migrácia podporuje skorumpované sociálne štruktúry a či korupcia oslabuje pomoc migrantom, ako aj cezhraničný prenos korupcie. Definuje, čo je korupcia, jej rozsah, metódy, vzorce, rozdelenie podľa sektorov, pričom využíva príklady z praxe.

Prednáška Vicki Squire, profesorky medzinárodných štúdií na Univerzite vo Warwick v Spojenom kráľovstve je venovaná definovaniu a skúmaniu procesov sekuritizácie a politizácie, ako aj ich vzájomným vzťahom. Vicki Squire analyzuje dopady sekuritizácie a politizácie na viacerých úrovniach (s primárnym zameraním na Európu od roku 2015) - v rámci vysokej politiky ako aj vo vzťahu k reakciám verejnosti na migráciu. Na základe príkladov zo skutočného života skúma sekuritizáciu (neregulárnej) migrácie a jej rôzne úrovne: prepojenie migrácie a terorizmu, vojenské a spravodajské akcie, núdzové a predbežné zásahy. Diskutuje o tom, či sa sekuritizácia problému môže časom stať kumulatívnou, ako aj o tom, ako funguje desecuritizácia.

Prezentácie, podcasty a ďalšie materiály nájdete na https://www.emnconference.sk/speakers.html.

Druhý deň seminára

Druhá prednáška Melissy Siegel na seminári predstavuje mýty a mylné predstavy o tom, kto je (vnímaný ako) migrant, migračné trendy, súvislosť medzi migráciou a rozvojom ako aj dopady migrácie a migračných politík. Melissa Siegel vyvracia nasledujúce mýty a premýšľa o spôsoboch, ako zmeniť súčasný naratív o migrácii: úroveň migrácie je najvyššia v histórii a rýchle rastie; väčšina migrantov smeruje z rozvojových do rozvinutých krajín; utečenci sú prevažne prijímaní rozvinutými (európskymi) krajinami; chudoba je hlavnou príčinou migrácie z juhu na sever; rozvojová pomoc pomáha znižovať migráciu. Hovorí tiež o mylných predstavách o imigrantoch – napríklad, že berú prácu a znižujú platy miestnym obyvateľom alebo že spôsobujú zvyšovanie kriminality. Spochybnila tiež tvrdenia, že migračné politiky sa sprísňujú ako aj to, že obmedzovanie migrácie vedie k jej znižovaniu.

Prednáška Blancy Tapie, programovej manažérky Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) v Rakúsku, poskytuje know-how komunikačných nástrojov v oblasti ľudských práv a migrácie. Blanca Tapia predstavuje desať zásad komunikácie, ktoré by mali komunikační manažéri a odborníci z praxe používať na to, aby mohli účinne hovoriť o ľudských právach a ujali sa vedenia pri interpretácii dostupných faktov a pri vytváraní komunikačnej stratégie založenej na nádeji. Predstavuje tiež nedávno publikovanú elektronickú súpravu nástrojov agentúry FRA na podporu kvalitnej žurnalistiky v Európe. Vysvetľuje, prečo je v aktuálnej online ére, kde ľudia majú obmedzený čas na prijímanie informácií, dôležitá rámcová úprava témy.

Vicky Squire vo svojej druhej prednáške na seminári analyzuje rôzne aspekty prevádzačstva prostredníctvom svedectiev ľudí, ktorí sa vydali na cestu cez Stredozemné more v rokoch 2015 a 2016 (zamerala sa na trasy stredného a východného Stredomoria). Vicki Squire poskytuje stručný prehľad politík a politické vývoja v boji proti prevádzačstvu v Európskej únii. Pristupuje k boju proti prevádzačstvu z hľadiska migrácie a hodnotí priamy vplyv politík EÚ na ľudí v pohybe. Zamýšľa sa nad problémami boja proti prevádzačstvu v kontexte priamych skúseností s prevádzačstvom, ktoré vychádzajú z 257 hĺbkových kvalitatívnych rozhovorov.

Súčasťou programu druhého dňa seminára bol aj Scenario Exploration System role-play workshop na tému: Cesty migrantov a úloha politík

Táto aktivita má pomôcť vcítiť sa do človeka, ktorý sa rozhoduje o svojej budúcnosti v určitom miestnom, regionálnom alebo globálnom sociálno-ekonomickom kontexte, či si má zvoliť migráciu ako životnú stratégiu. Taktiež sa snaží poukázať na cielené ako aj nezamýšľané vplyvy migračných politík na rozhodovanie migrantov a ďalších zúčastnených strán. Aktivita je zameraná hlavne na rozhodovacie procesy, tzn. myšlienkové procesy, ktoré predchádzajú opusteniu krajiny pôvodu. Tento workshop bol upravený pre potreby seminára Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) Slovensko a podklady k nemu môžu byť využité na vzdelávacie aktivity Narodného kontaktného bodu SR. V prípade záujmu o využitie podkladov na vzdelávacie účely, kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Richard Danziger vo svojej druhej prednáške namiesto teoretickej kategorizácie migrantov mapuje regionálnu mobilitu v západnej a strednej Afrike, a poukazuje tým na zložitosť ľudského pohybu a mieru zmiešanej migrácie v rôznych regiónoch sveta. Richard Danziger sa zameriava na definovanie medzinárodnej migrácie a informácie o migrujúcich populáciách v regióne viac ako dvadsiatich krajín, migračných tokoch, pracovnej mobilite, sezónnom presunu a medziregionálnych trendoch. Identifikuje hlavné oblasti pôvodu migrantov smerujúcich do Líbye a Nigeru, ako aj hlavné oblasti pôvodu migrantov, ktorým sa pomohlo pri návrate, a oblasti, ktoré v regióne naďalej čelia konfliktom, násiliu a neistote. Ďalej vysvetľuje, ako IOM pomáha migrantom uviaznutým v Líbyi, Nigeri, Mali, Mauretánii a Burkine Faso pri dobrovoľnom návrate domov.

Prednáška Montserrat Feixas Vihé, regionálnej zástupkyne UNHCR pre strednú Európu v Maďarsku sa odvoláva na výročnú publikáciu UNHCR Globálne trendy a je postavená na presvedčení, že hlavnou hybnou silou ľudského pohybu je prežitie. Montserrat Feixas Vihé sumarizuje najvýznamnejšie aspekty migrácie v súčasnosti v porovnaní s minulými desaťročiami a načrtáva možné riešenia situácie v Stredomorí. Vysvetľuje, prečo pohyby obyvateľstva rastú a sú nezastaviteľné, a približuje spôsoby, ako ich globálne riadiť. Podrobne rozoberá dopady globalizácie, nižšie cestovné náklady, zmiešaný charakter migračných tokov a dôvody migrácie, zvyšujúcu sa xenofóbiu, politickú polarizáciu spoločností a nejasné termíny migrácie.

Prezentácie, podcasty a ďalšie materiály nájdete na https://www.emnconference.sk/lecturers-and-outputs.html.

Tretí deň seminára

Ďalším prednášajúcim bol Mathias Czaika, profesor migrácie a integrácie a vedúci oddelenia pre migráciu a globalizáciu na Dunajskej univerzite v Kremse v Rakúsku. Vysvetlil, prečo sa v globálnom kontexte rastúcej nerovnosti, nerovnomerného rozvoja a environmentálneho stresu prekvapujúco malý počet ľudí stáva migrantmi. Mathias Czaika hovorí o posunoch v globálnom rozdelení príjmov a chudoby, o potenciálnej migrácii v porovnaní s realizovanou migráciou, ako aj o dôvodoch, pre ktoré ľudia nemigrujú (nemajú možnosť odísť alebo sa rozhodnú ostať v krajine pôvodu). Predstavil rozsah globálneho migračného potenciálu založeného na peňažných, ale aj na širších rozvojových a ľudských ukazovateľoch (prístup k pitnej vode atď).

Prednáška Jill Helke, riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce a partnerstiev v centrále IOM v Ženeve, vo Švajčiarsku, sa venuje úlohe vlád na regionálnej úrovni, najmä starostov miest a miestnych samospráv, z hľadiska migrácie a urbanizácie. Jill Helke predovšetkým reaguje na to, prečo sa mestá stali hlavnými aktérmi v oblasti migračného diskurzu a aké výzvy a príležitosti prináša migrácia mestám. Taktiež načrtáva osvedčené alebo inovatívne postupy, ktoré sa objavujú v rôznych regiónoch sveta, pokiaľ ide o vedúcu úlohu a zapojenie miest v súvislosti s migráciou. Na záver odpovedá, ako rastúci význam miest ovplyvňuje výskum, migračnú politiku a diskusie o riadení migrácie.

Ďalším prezentujúcim bol Lefteris Papagiannakis, viceprimátor pre migrantov, utečencov a decentralizáciu samosprávy v mestskom zastupiteľstve Atén. Prednáška analyzuje kroky, ktoré mesto Atény podniklo na riešenie rastúceho počtu žiadateľov o azyl v Grécku a v jeho hlavnom meste v kontexte migračnej a utečeneckej situácie v roku 2015 a 10 ročnej finančnej krízy. Lefteris Papagiannakis poukazuje na to, ako mesto zabezpečovalo poskytovanie služieb svojim novým obyvateľom ako aj sociálnu súdržnosť - od administratívnej reformy cez zapojenie miestnych orgánov a humanitárnych aktérov v Aténach po spoluprácu so súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. Predstavuje tiež hlavné piliere strategického plánu mesta pre integráciu, ako aj to, ako môžu inovácie podporovať sociálne začlenenie a miestnu správu.

Prednáška Petra Barnetta, vedúceho Sekcie knižníc, poradenstva, zdravia a informačných služieb mesta Coventry v Spojenom kráľovstve sa venuje súčasným migračným a integračným aktivitám mesta vrátane aktivít v rámci projektu Building Bridges a väčšieho regionálneho projektu s Birminghamom a Wolverhamptonom. Peter Barnett hovorí o Coventry ako o medzinárodnom meste mieru a zmierenia, ktoré sa zapojilo do presídlenia sýrskych utečencov v roku 2013. Predstavuje knižnice ako kľúčovú súčasť podpory utečencov a nových komunít. Uvádza tiež niektoré ďalšie osobitné aktivity, ktoré Coventry, ako 11. najväčšie mesto v Spojenom kráľovstve, za posledných niekoľko rokov vyvíjalo.

Demografické scenáre pre EÚ v oblasti migrácie, populácie a vzdelávania

Vo svojej prednáške predstavuje Kathrine Jensen, analytička vedeckého centra pre tvorbu politík EÚ v rámci Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Belgicku, hlavné zistenia nedávnej správy Spoločného výskumného centra „Demografické scenáre pre EÚ: Migrácia, populácia a vzdelávanie “. Cieľom tejto správy je odpovedať na otázky nastolené v dôsledku migračnej situácie v roku 2015 o tom, ako by zvýšený prílev migrantov mohol ovplyvniť budúcnosť európskej demografie. Kathrine Jensen uvádza niekoľko prognóz, aby ukázala, či imigrácia môže zabrániť starnutiu obyvateľstva v EÚ, a diskutuje o vplyve ekonomickej integrácie cudzincov na pracovnom trhu na pomer počtu dôchodcov a nezamestnaných k počtu zárobkovo-činných osôb. Následne Kathrine Jensen zdôrazňuje, ktoré faktory migrácie môžu hrať úlohu pri zmene svetovej demografie, najmä pokiaľ ide o rýchly rast populácie.

Prezentácie, podcasty a ďalšie materiály nájdete na https://www.emnconference.sk/lecturers-and-outputs.html.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN