Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Národná konferencia EMN o využívaní technológií pri zisťovaní totožnosti osôb, 1.6.2017, Oslo, Nórsko

02. august 2017

Nórsky kontaktný bod EMN zorganizoval 1. júna 2017 v Osle konferenciu na tému využívania technológií pri verifikácii identity osôb. Na konferencii v štyroch paneloch vystúpili odborníci zo štátnej správy, výskumných inštitútov, vedy, ako aj inštitúcii EÚ.

Konferenciu zahájil Fabian Stang, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Nórskeho kráľovstva a privítal účastníkov. Po ňom nasledovala prezentácia zástupcu Úradu Komisára pre záležitosti utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti v Belgicku, Kris de Groote, ktorý sa v súčasnosti venuje tematike „nových médií“. Vo svojom príspevku sa venoval najmä výzvam a možnostiam pri využívaní sociálnych sietí ako napríklad Facebook, Twitter, Instagram ako možnej pomoci pri overovaní alebo zisťovaní totožnosti žiadateľov o azyl.

V druhom príspevku odprezentovala Maria Gabrielsen Jumbert, riaditeľka oddelenia výskumu Výskumného mierového inštitútu v Osle (The Peace Research Institute Oslo - PRIO) výskum týkajúci sa etického, právneho a humanitárneho pohľadu na tzv. „digitálneho migranta“, so zameraním sa na preskúmavanie elektronických zariadení migrantov štátnymi autoritami v snahe zistiť a overiť ich totožnosť. Nový pojem tzv. digitálny migrant sa zaužíval hlavne v poslednom období; vzťahuje sa na migrujúcu osobu používajúcu digitálne technológie na získanie relevantných informácii. V príspevku spomenula aj vývoj nových aplikácii na pomoc utečencom. V druhej časti prezentácie sa zamerala na otázky, ako môžu byť informácie uložené v mobilných, prípadne iných zariadeniach ako „špecifický druh biometrických údajov“ použité pre účely azylového konania. Jedná sa predovšetkým o prípady, kedy je potreba identifikácie osôb v prípade absencie identifikačných dokumentov. Zdôraznila nutnosť v každom prípade brať do úvahy aj aspekty ochrany údajov a súkromia.

V nasledujúcom príspevku zástupca Európskej komisie, Philippe Van Triel, ktorý v minulosti pracoval na SIS II (Schengen Information System of the 2nd Generation), predstavil nové návrhy v oblasti systému EES (entry-exit system) a prípravné práce na európskom cestovnom informačnom systéme ETIAS (European Travel Information System). Tento systém sa vo svojej podstate podobá programu ESTA, využívaného v USA.

Následne Kathrine Qvenild z Nórskeho imigračného riaditeľstva (UDI) prezentovala nový projekt, ktorý vznikol z aktuálnej potreby výmeny biometrických údajov a zdieľania dát a prepojenia jednotlivých národných systémov v Nórsku s napr. Národnou migračnou políciou a ďalšími inštitúciami. Tento nový projekt je výsledkom spoločnej iniciatívy Nórskej národnej migračnej polície, Ministerstva zahraničných vecí a Migračného úradu (UDI) a mal by byť zrealizovaný do roku 2018.

Po prestávke vystúpila Bronwen Manby, z London School of Economics, ktorá je nezávislou konzultantkou pôsobiacou v oblasti ľudských práv so zameraním najmä na africké štáty a autorkou viacerých štúdií aj pre UNHCR. Vo svojej prezentácii sa zamerala na rozdiely v jednotlivých právnych systémoch ako pozostatku bývalých kolónii. Naďalej pretrvávajú obrovské problémy pri vydávaní relevantných dokumentov, ktoré preukazujú štátnu príslušnosť osôb. Napriek povinnosti vydávať rodné listy pre každé dieťa narodené na území príslušného štátu, v jednotlivých systémoch afrických štátov je prax odlišná. Podľa údajov UNHCR napríklad v Etiópii, dosahuje toto číslo v priemere len okolo 7%. Rovnaká je situácia aj pri vydávaní iných dokumentov ako sú sobášne listy, potvrdenia o adopcii, úmrtné listy a podobne. Ďalším faktorom bývajú aj vysoké oficiálne ale aj neoficiálne a teda nelegálne poplatky, korupcia a nedostatočná odborná kompetentnosť zodpovedných úradníkov. Situácia v bývalých britských kolóniách je v tomto smere ešte zložitejšia a to vzhľadom na existenciu precedenčného práva. Komplikáciou pri identifikácii dokumentov môžu byť aj nejednotnosť formátov dokladov vydaných v rámci jednej krajiny. Z hľadiska pretrvávajúceho vysokého počtu osôb bez štátnej príslušnosti ostáva táto oblasť otvorenou výzvou aj do budúcnosti.

V nasledujúcej prezentácii sa Per Haddal, riaditeľ oddelenia ID dokladov z Národného centra pre správu ID dokladov, ako expert na posudzovanie pravosti dokumentov, venoval konkrétnym príkladom z praxe a súvisiacim aspektom pri falšovaní dokumentov.

Na záver konferencie vystúpil Sveinung Hilmy Wetteland, špeciálny policajný dôstojník z Národného policajného Migračného  technického tímu (NPIS), zodpovedného  za vyšetrovanie dokumentov, ktorý prezentoval prácu tímu NPIS a osvedčené prax. NPIS, ako špeciálna zložka nórskej polície, má za úlohu registrácie migrantov, ich identifikáciu a v neposlednom rade, v prípade neúspešnej žiadosti o azyl zabezpečuje aj vyhostenie z krajiny.

Tento článok bol spracovaný na základe dostupných konferenčných materiálov a správ. Viac informácii o konferencii, videozáznam, prezentácie a program nájdete na stránke národného kontaktného bodu EMN v Nórsku.

 

 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN