Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Národný kontaktný bod EMN pre Veľkú Britániu v spolupráci s Oddelením pre komunity a miestnu samosprávu a s Oddelením pre medzinárodný rozvoj britského ministerstva vnútra zorganizovali 28. januára 2016 národnú konferenciu s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe predchádzajúcich skúseností (Learning from the past to design a sustainable resettlement programme for Syrian refugees). Medzi prezentujúcimi tejto konferencie boli zástupcovia Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii britského ministerstva vnútra, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo Veľkej Británii, Európske komisie, britskej organizácie Refugee Council, rôznych neziskových organizácií asistujúcich pri integrácii utečencov vo Veľkej Británii a tiež zamestnávatelia zo súkromného sektora.

 

Cieľom konferencie bola výmena informácií a osvedčenej praxe v oblasti presídľovania sýrskych utečencov a prípadná identifikácia vhodného návrhu modelu presídľovacieho programu pre integráciu sýrskych utečencov vo Veľkej Británii založeného na predchádzajúcich skúsenostiach. Veľká Británia sa zaviazala prijať 20 000 sýrskych utečencov a je preto pre krajinu nevyhnutné prispôsobiť nastavené procesy smerom k úspešnej a trvalo udržateľnej integrácii.

Konferencia bola rozdelená na nasledovné okruhy tém: predpríchodová príprava a prijatie sýrskych utečencov, overená prax a skúsenosti Veľkej Británie s presídľovaním utečencov, jazyková príprava – ESOL (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka), oblasť zamestnania.

Konferenciu oficiálne zahájil Paul Morrison, riaditeľ Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii z Oddelenia víz a prisťahovalectva britského ministerstva vnútra, po ktorom nasledovala úvodná reč Richarda Harringtona, ministra zodpovedného za sýrskych utečencov vo Veľkej Británii.

Čo sa týka predpríchodovej prípravy a prijatia sýrskych utečencov, diskutujúci sa zhodli, že celý proces presídlenia začína dávno pred príchodom do cieľovej krajiny a preto musí dôsledne prevedený už v tomto štádiu. Účastníci debatovali aj o vhodnom spôsobe zdieľania informácií poskytovateľmi služieb. Rezonoval dôraz na dôkladný výber osôb a identifikovanie ich zraniteľnosti, resp. ich špecifických potrieb s tým, že im je poskytovaná pomoc ešte pred príjazdom a aj okamžite po ich príjazde. Zdravotné prehliadky poskytnú potrebné informácie o zdravotnom stave osôb ešte pred ich príchodom. Rodiny, ktoré majú aj viac ako 7 členov a sú z praktických dôvodov v súčasnosti rozdeľované, by mali byť umiestnené spolu a pokiaľ možno do miest. Taktiež v rámci predpríchodových orientačných reálií, je dôležité osoby pripraviť na príchod do krajiny a na to, aké možnosti ich čakajú, v čo najreálnejšom svetle.

Presídľovací program Gateway predstavuje jeden z najzásadnejších programov vo Veľkej Británii zameraný na utečencov identifikovaných ako najviac zraniteľných, pričom zabezpečuje bývanie a prípadového pracovníka po dobu 12 mesiacov od príchodu. Zástupca programu Gateway zdôraznil, že je vhodné umiestňovať utečencov do už existujúcich komunít no zároveň je potreba sa vyhnúť tomu, aby boli v niektorých mestách príliš veľké izolované komunity. V tomto prípade by bolo prínosné zapojiť už existujúcu sýrsku diaspóru do pomoci prichádzajúcim sýrskym utečencom. Čo sa týka dlhodobej perspektívy, je potrebné pri umiestňovaní zvážiť aj dosah služieb, a vytvorenie adekvátnych programov na dosiahnutie sebestačnosti a nezávislosti.

V tejto oblasti zohráva zapojenie vyškolených dobrovoľníkov a sýrskej diaspóry kľúčovú úlohu pri efektívnej integrácií. Včasné a efektívne poskytnutie informácií a maximalizácia použitia schém vytvárania priateľstiev sú mimoriadne dôležité. Viac pozornosti by malo byť venovanej psychologickej pomoci utečencom po ich príchode do Veľkej Británie.

Imigrácia a presídľovanie nie je pre Veľkú Britániu novým fenoménom avšak je potrebné aby krajina zabezpečila flexibilitu a aktuálnosť svojich programov, založenú na predchádzajúcich skúsenostiach a overenej praxi so snahou neustále odstraňovať zistené nedostatky. Veľká Británia môže budovať aj na skúsenostiach z 70-tych rokov pri integrácii 20 000 Vietnamcov, ktorí boli umiestňovaní v mestách, ktorým síce bolo poskytnuté ubytovanie avšak nedostupnosť služieb a možností zamestnania spôsobili až 80% nezamestnanosť.

Popri formálnej výučbe ESOL by bolo vhodné podporovať aj neformálny spôsob nadobúdania jazykových znalostí. Intenzívne a bezplatné jazykové kurzy by mali byť tiež zamerané hlavne na zraniteľné skupiny žien, ktoré majú obmedzený prístup k jazykovému vzdelaniu, keďže sa neuchádzajú alebo nemôžu uchádzať o zamestnanie. Štandardizovanie výučby anglického jazyka a prispôsobenie výučby podľa rôznych skupín na základe veku a gramotnosti ako aj využitie dobrovoľníckeho sektora doplnkovo k formálnej jazykovej príprave môže podporiť prípravu utečencov z hľadiska dlhodobej integrácie a zamestnávania. Odborné schopnosti uchádzačov o zamestnanie by sa nemali strácať v ich jazykovej neznalosti.

Zamestnávanie môže byť značne sťažené práve kvôli zdĺhavým a finančne náročným procesom uznávania dosiahnutých kvalifikácií. Zástupca Asociácie Horton Housing zdôraznil, že najzaťažujúcejším faktorom ktorému čelia utečenci pri ekonomickej integrácii a zamestnávaní je izolácia a nedostatok pracovných príležitostí a preto aj vysoká konkurencia. Riešením môže byť podpora programov, ktoré zabezpečujú špecifické jazykové kurzy pre napr. technických inžinierov a tiež efektívnejšie uznávanie dosiahnutých kvalifikácií pre jednoduchší prístup kvalifikovaných pracovníkov na pracovný trh. Konferencia sa tiež venovala podpore zamestnávateľov pri zamestnávaní utečencov, ktorá by mohla zahŕňať poradenstvo pri zamestnávaní utečencov, získavanie pôžičiek pre zabezpečovanie zdokonalenia pracovných zručností zamestnancov, poskytovanie asistencie pre zjednodušenie konverzie kvalifikácií uchádzačov ako aj množstvo ďalších druhov podpory.

Popri ďalších záveroch  konferencie boli teda zhrnuté ako kľúčové kroky úspešnej integrácie nasledovné: efektívna predpríchodová príprava, zlepšenie jazykových znalostí, zmysluplné možnosti zamestnania, zlepšenie zdravotného stavu, stabilné ubytovanie, zapojenie komunity, štandardizované ukazovatele, jednotný štátny rámec hodnotenia ukazovateľov integrácie a hodnotiaci prístup na základe dlhodobej perspektívy. Vďaka odborným prezentáciám a diskusii o osvedčenej praxi na tejto konferencii bola Veľká Británia schopná identifikovať silné a slabé stránky svojich programov a získať skupinu ďalších odporúčaní pre vylepšenie svojich kapacít a elimináciu nedostatkov na zabezpečenie úspešnej dlhodobej integrácie sýrskych utečencov.

Spracované zo Záverov a súhrnu z konferencie zostavených Národným kontaktným bodom Veľkej Británie v spolupráci s Európskou komisiou a poskytovateľom služieb EMN (ICFI).