Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informy EMN

Krátke informačné listy, ktoré zostavuje Európska komisia na základe štúdií a správ EMN či ad hoc otázok EMN. Sú zamerané na špecifickú problematiku, o ktorej prezentujú hlavné zistenia a štatistické údaje. Informy nájdete nielen v tejto kategórii, ale aj pri výročných správach a štúdiách, na ktoré sa vzťahujú.

Ako pristupujú členské štáty EÚ k prípadom nezvestných maloletých bez sprievodu?

Verejnosť v EÚ sa čoraz intenzívnejšie zaujíma o fenomén nezvestných maloletých migrujúcich detí bez sprievodu. Európska migračná sieť (EMN) v novom Informe zmapovala prístupy členských štátov EÚ k prípadom zmiznutia maloletých migrantov bez sprievodu.  Aké politiky a postupy sa používajú na registráciu a sledovanie prípadov nezvestných detí a ako sa zhromažďujú údaje o nezvestných deťoch v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve? Inform EMN a kratší Flash ponúkajú komplexný obraz o tom, ako k tomuto javu pristupujú členské štáty EÚ.

 

Politiky a postupy týkajúce sa osvety a poskytovania informácií o návrate migrantom v členských štátoch EÚ a Nórsku

Inform je zameraný na osvetové a informačné aktivity, ktoré sa síce odlišujú od návratového poradenstva, no zároveň sú s touto oblasťou úzko prepojené. Okrem štátnych inštitúcií sa do šírenia informácií v členských štátoch EÚ zapája aj množstvo neštátnych subjektov, ako sú mimovládne organizácie, zdravotnícke či vzdelávacie inštitúcie a medzinárodné organizácie. V rokoch 2010 až 2019 realizovalo informačné kampane 19 krajín a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Zo zistení vyplýva, že osvetové aktivity boli úspešnejšie, keď sa využívali rôznorodé komunikačné nástroje,  či už hlavné (mainstreamové) alebo špecifické komunikačné kanály. Osvedčilo sa tiež starostlivé načasovanie osvetových aktivít a poskytovanie informácií v rôznych jazykoch. Podľa výskumu členské štáty vynaložili osobitné úsilie, aby oslovili zraniteľné skupiny, ako sú maloleté osoby a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Politiky a postupy poskytovania návratového poradenstva migrantom v členských štátoch EÚ a Nórsku

Zo zistení v Informe vyplýva, že vládni aj mimovládni poskytovatelia návratového poradenstva plnia hlavne dve vzájomne prepojené úlohy: pomáhajú migrantom urobiť informované rozhodnutie a zabezpečiť efektívne vykonávanie migračných politík podporou dobrovoľných návratov a zaistením súladu s návratovými postupmi.. Návratové poradenstvo je k dispozícií všetkým občanom tretích krajín, no najčastejšie je využívané v prípadoch zistenia neregulárnej migrácie a v samotnom konaní o návrate. Medzi osvedčené postupy patrí prispôsobenie poradenského prístupu konkrétnym okolnostiam a potrebám jednotlivca, ako aj vývoj jasných ukazovateľov a nástrojov na meranie vplyvu procesu návratového poradenstva.

Politiky a postupy odbornej prípravy a podpory návratových poradcov pri poskytovaní včasných, nestranných a spoľahlivých informácií o návrate migrantom

Inform ponúka analýzu podpory, ktorú majú k dispozícii návratoví poradcovia, aby mohli poskytovať migrantom včasné, nestranné a spoľahlivé informácie o návrate. Zo zistení vyplýva, že v krajinách EÚ neexistujú žiadne vnútroštátne právne rámce ani politiky na zabezpečenie štandardizovaného prístupu k minimálnym požiadavkám v oblasti kvalifikácie a odbornej prípravy návratových poradcov. Minimálne štandardy sa však dodržiavajú prostredníctvom osvedčených postupov alebo, v niektorých prípadoch, usmerneniami a odbornými znalosťami poskytnutými Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Odborná podpora zvyčajne zahŕňa úvodné školenie, opakovacie kurzy, príručky, usmernenia a linky pomoci. V niektorých prípadoch boli zavedené aj postupy na monitorovanie činnosti poradcu. Jednou z hlavných identifikovaných výziev bola obmedzená podpora poradcov v tých aspektoch ich práce, ktoré môžu byť zložité a emocionálne vyčerpávajúce.

Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu (2018)

Inform sumarizuje hlavné zistenia zo štúdie Európskej migračnej siete (EMN) o skúsenostiach a existujúcich postupov v členských štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku voči príjemcom medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú späť do svojej krajiny pôvodu. Štúdia tiež skúma motiváciu dotknutých jednotlivcov ako aj to, akým spôsobom  takéto prípady posudzujú štátne orgány v krajinách, ktoré im priznali postavenie utečenca.

Väčšina krajín, ktoré sa do štúdie zapojili, považuje cestovanie do krajiny pôvodu za náznak toho, že ochrana už nemusí byť potrebná. To môže viesť k preskúmaniu účelu cesty a prehodnoteniu štatútu medzinárodnej ochrany. Hlavné zistenia súhrnnej správy štúdie Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu približuje aj nové video.

Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ (2018)

Inform zhŕňa hlavné zistenia štúdie o prilákaní študentov z tretích krajín, čo predstavuje pre EÚ alternatívu k nelegálnej migrácii a príspevok ku konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu EÚ. Aké konkrétne politiky a postupy zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov? Existujú nejaké osobitné stimuly na ich udržanie po ukončení štúdia? Aké sú hlavné výzvy? Aké dvojstranné a viacstranné dohody o spolupráci s tretími krajinami prijali členské štáty v súvislosti s medzinárodnými študentmi? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá súhrnná správa štúdie Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ. Štúdia poskytuje stručný prehľad o trendoch, výzvach a osvedčených postupoch ako aj o národných politikách zavedených v  členských štátoch na prilákanie medzinárodných študentov z tretích krajín.

Strana 1 z 10