Kalendár

Cieľom Európskej migračnej siete (EMN) je napĺňať informačné potreby inštitúcií Spoločenstva, ako aj orgánov členských štátov prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach. Európska migračná sieť slúži aj na poskytovanie týchto informácii verejnosti.

Čo je hlavnou náplňou práce Európskej migračnej siete?

EMN plní svoju hlavnú úlohu prostredníctvom vypracovávania správ, štúdií a ad-hoc otázok. Nesústreďuje sa pritom na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. Pracuje na základe ročného pracovného programu, ktorý je schvaľovaný Riadiacim výborom Európskej migračnej siete.